Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
BenedicteAbelloHost beskaret

Transplantasjon: Ønsket å gi noe tilbake – utdannet seg til sykepleier


transplantasjon, leve med cf, behandling, voksen med cf, ung med cf
20.01.2019
Sharon Gibsztein

Benedicte (24) er sykepleier og lungetransplantert. Hver dag opplever hun hvor viktig organdonasjon er for å kunne redde liv. I sin bacheloroppgave ønsket hun å se nærmere på hvordan sykepleiere kan bidra til å trygge pårørende i en potensiell donasjonssituasjon.

 

24 år gamle Benedicte Abelló ble lungetransplantert på grunn av sin cystiske fibrose i 2014, og har vært med på flere kampanjer i regi av Stiftelsen organdonasjon. Da hun og medstudent Maren Berger skulle velge tema for felles bacheloroppgave i sykepleie, bidro Benedictes egne erfaringer til hva de ville skrive om. De lurte rett og slett på hvordan sykepleierne kan bidra til flere organdonasjoner, forteller Benedicte:

Det kommer tydelig frem i media og i statistikk at flere er positive til donasjon enn tidligere - men til samme tid ender det dessverre opp med at for mange sier nei når det kommer til stykket.

Kunne vi som kommende sykepleiere medvirke til at flere sier ja? Kunne vi i hvert fall få en forståelse av hvordan sykepleiere og annet helsepersonell kan opprettholde eller i beste fall forbedre denne statistikken?

 

Støtte de pårørende

Benedicte og medstudent Maren har fokusert på de pårørendes behov når organdonasjon er aktuelt. Det man da må rette søkelyset mot, er ivaretakelse; omsorg, tilnærming og informasjon til de pårørende, forteller Benedicte:

Å nærme seg de pårørende med tillit og trygghet står sentralt. På samme tid må vi anerkjenne behovet de har for tillit, trygghet og informasjon. Det menneskelige aspektet med trøst og forståelse må gå som en rød tråd gjennom hele prosessen med organdonasjon. Det kom tydelig frem i forskningen at mye av helsepersonellet ikke følte de hadde nok kunnskap, og dette kan absolutt være en medvirkende faktor til at pårørende ender opp med å si nei. Derfor vil utvikling og undervisning fra erfarne til mindre erfarne sykepleiere være vesentlig.

I oppgaven har Benedicte og medstudent Maren brukt aktuell faglitteratur, deriblant artikler, bøker og forskning, og sett på hva som skrives om pårørendes erfaringer, sykepleierens rolle og erfaringer sett opp mot både yrkesetikk og sykepleierens oppgaver. De har også hatt uformelle samtaler med sentrale personer fra Rikshospitalet for å vurdere ressursmessige faktorer som var aktuelle for oppgaven. Les oppgaven Ivaretagelse av pårørende i en organdonasjonsprosess.

 

Kunne ikke tenke seg noe verre enn sykehus

For Benedicte selv har forholdet til sykehusverdenen endret seg radikalt i løpet av de siste årene. Det var langt fra opplagt at hun skulle utdanne seg til sykepleier:

Før jeg ble transplantert kunne jeg ikke tenke meg noe verre enn å være på et sykehus, mye fordi de fleste beskjedene ble dårligere og dårligere for hver gang jeg var der.

 

Gi noe tilbake

Fine samtaler med spesielt to gode sykepleiere, og Benedictes ønske om å gi noe tilbake, førte henne etter hvert tilbake til sykehuset. Nå som hvitkledd fagperson og yrkesutøver:

Etter operasjonen var det vel to sykepleiere på lunge som mente jeg ville blitt en flink sykepleier, på bakgrunn av den erfaring jeg har. Etter hvert som jeg hadde årlige kontroller etter transplantasjonen, fant jeg også ut at jeg hadde veldig lyst til å bli så flink, både med tanke på kunnskap, men også "sosialt" overfor pasientene. Nå føler jeg meg nokså frisk, og av den grunn ønsker jeg også å gi noe tilbake og bidra til at andre som må ha helsehjelp skal få et trygt, fint og godt sykehusopphold.

I dag jobber Benedicte som sykepleier ved Rikshospitalet i Oslo, og hvordan synes hun det er?

Veldig morsomt og lærerikt, litt spesielt kanskje å jobbe på et sted som har så mye med transplantasjon å gjøre, men jeg digger det!

 

Åpnet årets nasjonale fagseminar for sykepleiere innen CF og PCD

Benedicte fikk æren av å åpne årets nasjonale fagseminar for sykepleiere innen CF og PCD som fant sted 10. januar 2019 i Oslo. Andre temaer på seminaret var årsakskorrigerende behandling for CF, prevensjon og medisiner, hva CF-registeret forteller om norske CF-pasienter, resistente bakterier i tarm hos CF-ere. PCD er også med, og fokuset er voksne med PCD. Seminaret er et samarbeid mellom Norsk senter for cystisk fibrose og CF-foreningens fagråd. 

  • Sykepleierens rolle ved organdonasjon – presentasjon av bacheloroppgave ved Benedicte Abelló, sykepleier OUS
  • CFTR-modulerende behandling ved CF – årsakskorrigerende medisiner ved Olav Trond Storrøsten, overlege/leder ved NSCF
  • Norsk CF-register – hva forteller dette om norske pasientermed CF ved Anita Senstad Wathne, overlege NSCF
  • Prevensjon ved CF og interaksjoner med andre legemidler ved Johanne Dypvik, lege/medisinsk rådgiver ved NSCF
  • Resistente bakterier i tarm hos pasienter med CF – presentasjon av doktorgradsavhandling ved Per Kristian Knudsen, overlege/PhD, Barnemedisin, Ullevål sykehus
  • PCD hos voksne pasienter – utredninger, etiologi, karakteristika, behandlingsbehov, oppfølging, delt omsorg ved Pål L Finstad, overlege ved NSCF
  • Diskusjoner, kasuistikker, gruppearbeid

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen