Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

Retningslinjer for NFCFs likemenn og ungdomsråd


Likemenn
27.04.2009
Sharon Gibsztein

Vi har retningslinjer for likemennenes og ungdomsrådets virksomhet. Retningslinjene er vedtatt på styremøte 17. april 2009. 

Oppnevning:
Oppnevnes av hovedstyret etter forslag fra regionene for 4 år av gangen, men kan fratre tidligere dersom likemannen ønsker dette selv. Kan gjenvelges.
NFCF har inntil 19 likemenn. Forslag til fordeling mellom regionene – kan ved behov justeres.
Region Sør-Øst: 8 likemenn
Region Vest: 4 likemenn
Region Midt: 4 likemenn
Region Nord: 3 likemenn

Likemenn kan ha CF selv, være foreldre eller partner til en med CF. Evt ha andre nære forhold til en med CF.

NFCFs ungdomsråd:
Består av inntil 2 personer mellom 15-25 år fra hver region. Knyttes til likemannsordningen ved at ett av medlemmene i hver region også er likemann.
Ungdomsrådet skal fronte ungdom i CF-bladet, på www.cfnorge.no og i andre kommunikasjonskanaler. De skal også med forslag til ungdomsaktiviteter på kurshelger og årsmøter samt bidra til gjennomføring. I forbindelse med arrangement kan unge ned til 13 år inviteres. Ungdomsrådet har egen kontaktperson i hovedstyret.


Oppgaver:
Likemannsarbeidet er frivillig og ulønnet. Som likemann er du først og fremst et medmenneske som andre ”i samme båt” kan kontakte for å dele erfaringer.

Likemenn bør i løpet av de to første år i vervet gjennomgå FFOs likemannskurs.
Likemennene skal delta på NFCFs årlige likemannskonferanse som arrangeres fredag før NFCFs årsmøte. I tillegg forventes det at likemennene deltar regelmessig ved regionenes arrangement slik som trivselshelger og årsmøter og skriver likemannsrapporter fra disse.


Finansiering:
NFCF dekker utgifter( utover det som evt dekkes av NAV)  som likemenn har:
Sentralt: Likemannskonferanse og årsmøtehelg, FFOs likemannskurs samt utgifter tilknyttet oppdrag (eks. telefon eller transportutgifter).
Regionene: Dekker utgifter knyttet til regionale arrangement.


Likemannskoordinator:
Velges av likemennene for 2 år av gangen.
Bindeledd mellom hovedstyre og likemenn.
Tilrettelegger for at likemenn gjennomfører FFOs likemannskurs.
Arrangerer årlig likemannskonferanse.
Samarbeider med hovedstyret i forbindelse med søknad om og rapportering av likemannsmidler.

Vedtatt på NFCFs styremøte 17/04-09

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen