Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
Stortinget NWilkinsonBHoieSListhaug medium

Helseminister Høie svarer om Kaftrio


kaftrio, interessepolitikk, presisjonsmedisiner for cf
24.09.2021
Sharon Gibsztein

Høie har nå svart på spørsmålene fra Frps Sylvi Listhaug og SVs Nicholas Wilkinson. De to spørsmålene handlet om Nye metoder, unntaksordningen og godkjenningsprosessen for Kaftrio.

 

I sine svar til Listhaug og Wilkinson opprettholder helseministeren at individuelle unntakssøknader for Kaftrio er håndtert i henhold til loven. Høie sier også at «nødvendig helsehjelp» ikke gir rett til Kaftrio. Han gjentar at man kan klage til Statsforvalteren om man mener man ikke får forsvarlig helsehjelp. Han mener også at systemet Nye metoder gir trygghet for at nye medisiner innføres på riktig måte, og viser til de vedtatte prioriteringskriteriene.

  • Se gjennomgang og omtale av Høies svar til henholdsvis Listhaug og Wilkinson lenger ned i artikkelen.

CF-foreningen finner det litt underlig at man plutselig er opptatt av hva pasient- og brukerrettighetsloven sier. Nye metoders håndtering og saksbehandling av Kaftrio går på tvers av Stortingets føringer i forbindelse med formelt vedtak av prioriteringskriteriene. I tillegg bryter det med den prosedyren Nye metoder selv har lagt opp til.

 

Uvanlig og underlig saksgang fratar oss unntaksordninge

Nye metoder ved Bestillerforum sa i desember 2020 Nei til å utføre en metodevurdering av Kaftrio. Ifølge Nye metoders offentliggjorte system for saksbehandling, er det vanlig at en ferdig metodevurdering er forutsetningen for å kunne gjøre en beslutning i Beslutningsforum. Mens en metodevurdering pågår, er det lov å søke unntak for pasienter som ikke kan vente på om ny medisin blir innført eller ikke.

I januar i år vedtok Beslutningsforum å si Nei til å innføre Kaftrio uten at det forelå metodevurdering av Kaftrio. I og med at metodevurderingsfasen ble fjernet, ble CF-pasienter og deres behandlere fratatt muligheten til å søke unntak.

Nå er metodevurdering endelig bestilt etter vedtak fra Bestillerforum 30. august i år. Dette er vi veldig glade for, samtidig som vi er bekymret for at det går enda mer tid før Kaftrio kan bli tilgjengelig for norske CF-pasienter. Vi hadde derfor håpet at det ville åpnes opp for nye unntakssøknader. Dette sier altså helseministeren og hans forvaltning nei til.

Som følge av hvordan forvaltningen ser på unntaksordningen, klarer ikke vi i CF-foreningen å få «åpnet opp» unntaksmuligheten for våre sykeste medlemmer.

 

Hva nå?

Nå som metodevurderingen er i gang, håper vi alle parter gjør alt de kan for at godkjenningsprosessen i Nye metoder blir god, men kjapp, slik at mennesker med CF kan få Kaftrio raskt. Nye metoder har parkert unntaksordningen inntil videre. Dette mener vi strider imot Stortingets føringer som sier at et Nei tidligere i saksbehandlingen ikke skal hindre en individuell vurdering i å gi pasienten forsvarlig helsehjelp:

Stortinget behandlet i 2019 prioriteringsmeldingen og Bruker- og pasientrettighetsloven. Geir Jørgen Bekkevold, leder i Helse- og omsorgskomitéen sa da at:

«Videre har den store bekymringen vært at fortolkningen av lovverket vil bidra til å svekke pasientrettigheter ved at pasientens rettigheter ikke går lenger enn det spesialisthelsetjenesten har ansvar for å yte og finansiere.

Jeg ser behov for å gjøre to presiseringer basert på komiteens innstilling ettersom høringsinstansene er bekymret for hvordan lovteksten skal fortolkes. Komiteen legger til grunn at overordnede beslutninger om metoder ikke skal påvirke retten til individuelle vurderinger og rettigheter til nødvendig og forsvarlig medisinsk behandling. De individuelle vurderingene skal ta utgangspunkt i den enkeltes behov og faktiske muligheter for å diagnostisere og behandle sykdom.

Komiteen legger til grunn at den individuelle rettigheten til nødvendig helsehjelp skal være i samsvar med internasjonale forpliktelser. Personer med sjeldne sykdommer har samme rett til tilpasset medisinsk behandling i samsvar med de rettslige forpliktelser til å ivareta likhet og likeverd.

Altså: Det skal gis et tilbud til pasienten som systemet for nye metoder eventuelt har sagt nei til, dersom det kreves for å gi forsvarlig helsehjelp. Det er behov for en helhetlig gjennomgang og evaluering av hele systemet Nye metoder. Legene og fagmiljøene skal fortsatt ha et handlingsrom for å gjøre individuelle vurderinger, og det er avgjørende – faktisk helt avgjørende – for å bremse utviklingen av det todelte helsevesenet

CF-foreningen fortsetter å jobbe bredt politisk og aktivt med samtlige involverte for å få gode løsninger både for unntaksordningen, og metodevurderingen og allmenn godkjenning så raskt det lar seg gjøre.

 

Listhaug: metodevurderingen og unntaksordningen

Helseminister Bent Høie fikk følgende spørsmål fra Sylvi Listhaug (FRP) 6. september i år:

  • Bla lenger ned for Høies svar på Wilkinsons spørsmål

«Hva vil helseministeren gjøre for å sikre at de pasienter som er avhengig av en rask og positiv avgjørelse i metodevurderingen for Kaftrio for å overleve, skal få dette? Hva vil statsråden gjøre for å sikre en unntaksmulighet for de pasienter som ikke kan vente?»

I begrunnelsen for spørsmålet, pekte Listhaug blant annet på at det har gått svært mye tid i godkjenningsprosessen for Kaftrio, at pasienter har krav på individuell vurdering og forsvarlig helsehjelp, og at verken fagfolk eller pasienter er blitt hørt i prosessen i Nye metoder. Hun ber om at både metodevurdering og unntaksordning må ordnes opp i raskt. Se hele begrunnelsen i linken lenger opp.

Vi skal se på utdrag av Høies svar. I sitt svar til Listhaug 21. september 2021 forteller Høie om Nye metoder: «Nye metoder sikrer at metodene som innføres er vurdert blant annet med hensyn prioriteringskriteriene som gjelder i norsk helsetjeneste; nytte, alvorlighet og ressursbruk. Videre skal systemet gi pasienter trygghet for at metoder som innføres er vurdert med hensyn til effekt og sikkerhet. Det skal også understøtte likeverdig og raks tilgang til nye og innovative metoder.» Han viser så til at Bestillerforum bestilte ny metodevurdering i sitt møte 30. august i år.

Om forsvarlig helsehjelp mener helseministeren at «Kravet om forsvarlighet og rett til nødvendig helsehjelp etter pasient- og brukerettighetsloven § 2-1 ligger til grunn for innretningen av tjenestetilbudet i spesialisthelsetjenesten. Retten til nødvendig helsehjelp utløser imidlertid ikke et rettskrav på den best mulige tilgjengelige medisinen, uavhengig av pris og ressursbruk for øvrig. En slik praktisering vil, i lys av de høye prisene som flere avanserte terapier lanseres med, kunne fortrenge muligheten til å yte forsvarlig og likeverdig helsehjelp til alle pasienter spesialisthelsetjenesten har ansvar for.»

Vi i CF-foreningen stiller spørsmål ved forståelsen av forsvarlig helsehjelp. Vi kan lage et bilde; Er det forsvarlig å kjøre rundt i velprøvde men gamle og utdaterte biler når vi enkelt kan få tak i ny, tryggere og bedre bil med det siste av utstyr og sikkerhetsoppgraderinger som sikrer oss lengre liv og gjør oss tryggere i trafikken? Særlig når alle rundt oss tar seg råd til den bilen og får tryggere trafikk?

Helseminister Høie fortsetter sitt svar til Listhaug med å si at «pasienter kan klage til Statsforvalteren dersom de mener den individuelle behandlingen som mottas ikke er forsvarlig. Pasienter har i tillegg adgang til å be Statsforvalteren opprette tilsynssak hvis de mener at de har fått feil behandling.»

CF-foreningen er kjent med at enkeltpersoner har sendt klager til Statsforvalteren om Kaftrio. Vi mener det er uverdig at alvorlig syke mennesker med cystisk fibrose skal måtte klage til statsforvalteren for å få livsendrende og livreddende behandling. Dette er mennesker som bruker all sin tid på å holde sykdommen unna og klamre seg til livet.

  

Wilkinson: Unntaksordningen: for de sykeste pasientene – eller ikke?

Nicholas Wilkinson (SV) setter fokus på unntaksordningen i spørsmålet han sendte til Høie 9. september i år: 

«Vil statsråden sørge for at de som tidligere har fått nei på sin unntakssøknad om behandling med Kaftrio, får en ny vurdering, og vil regjeringen sørge for at pasienter som nå søker om en unntaksordning får en rask behandling?»

I sitt svar 21. september 2021 til Wilkinson sier Høie blant annet at «Unntaksordningen i system for Nye metoder er ment som en sikkerhetsventil for pasienter med alvorlig livstruende sykdom, som skiller seg klart fra pasientgruppen for øvrig. Vurderingen og beslutningen om unntaksordningen kan benyttes for enkeltpasienter gjøres av fagdirektør/fagsjef i det aktuelle helseforetak.»

Så langt er vi enige med Høie om hva unntaksordningen skal være – en sikkerhetsventil. Og vi mener at de sykeste CF-pasientene etter en CF-leges individuelle vurdering er godt kvalifisert for denne ordningen.

Men så sier Høie at «De regionale helseforetakene har informert meg om at revurdering av saker der det foreligger en beslutning om ikke å ta i bruk metoden, ikke gir grunnlag for bruk av unntaksordningen».

Altså at det ikke kan søkes nye unntak for de sykeste CF-pasientene. Begrunnelsen; at Nye metoder sa Nei til Kaftrio i januar i år og at saken inntil videre er lukket for unntakssøknader.

Vi i CF-foreningen mener unntaksordningen med dette fremstår som en falsk og igjenboltet nødutgang som lurer både pasienter og deres behandlere. Dette er ikke etisk og god forvaltning.

Helseministeren viser ellers også til de vedtatte prioriteringskriteriene nytte, kostnad og alvorlighet, og gjentar ellers mange av argumentene fra svaret til Listhaug.

 

 

 

 

 

 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen