Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
hoste

Fysioterapi: Hva er best – hosting eller støt?


fysioterapi, behandling, fag og forskning, leve med cf
19.10.2017
Sharon Gibsztein

I en ny liten norsk pilotstudie har fysioterapeuter testet to ulike metoder CF-pasienter kan bruke for å fjerne slim. Målsetningen var blant annet å teste en norskutviklet spesifikk hosteteknikk spesielt utviklet for cystisk fibrose, og hvilken effekt pasientene selv opplevde at teknikken hadde.

Oppdatert 5. desember 2017 

Studien ble ledet av spesialfysioterapeut/spesialist i hjerte – og lungefysioterapi Sandra Gursli, som er avdelingsledende fysioterapeut ved Norsk senter for cystisk fibrose. Studien er tilgjengelig hos Sage Journals, link nederst i artikkelen. Vi linker den også opp på våre fag- og forskningssider.

 

Støt mot host

De to metodene som ble målt opp mot hverandre var klassisk støt-teknikk, «høffing», og en spesifikk hosteteknikk utviklet for cystisk fibrose. Studien er liten og omfatter kun seks pasienter. De seks voksne CF’erne deltok i et opplegg hvor de kom til to fysioterapibehandlinger per uke i 8 uker på NSCF/Ullevål.

 

Kastet mynt

Hver uke skulle pasienten bruke de to ulike metodene. Før studien ble satt i gang, hadde en uavhengig person kastet mynt for å avgjøre hvilken metode hver enkelt studiedeltager, altså pasienten, skulle bruke ved ukebehandling én og to. Poenget med å gjøre det på denne måten var at det skulle være såkalt "skjult randomisering" som gir høy kvalitet i studien. Metodevalget sto mellom den nye hosteteknikken eller klassisk støt-teknikk, «høffing».

 

Hva er den spesifikke hosteteknikken?

Ifølge forskningsartikkelen er den spesifikke hosteteknikken utviklet i Norge på 1990-tallet. Målsetningen den gang var å finne en mer effektiv måte å fjerne slim i lungene på. Dette fordi det så ut til at andre eksisterende teknikker ikke var effektive nok. Teknikken går ut på et forsiktig host på lavt lungevolum. På denne måten kan pasienten finne ut hvor slimet er, og «samle» slimet som har løsnet. Det forsiktige hostet følges opp av to-tre host på høyere lungevolum for å fjerne slimet og hoste det ut.

Ifølge artikkelen har tidligere praktisk vurdering og erfaring i klinisk praksis vist at denne hosteteknikken kan læres, og at pasienten kan bruke den på egen hånd i sin egen lungefysioterapi for å øke slimfjerning og å få slimet ut av kroppen.  

 

Veide slimet

For å vurdere hva som var mest effektivt, ble slimmengden pasienten fikk opp, veid i antall gram etter hver behandling. I tillegg målte man oksygenmetning og hjertefrekvens før og etter hver behandling. Ved slutten av den 8-ukers testperioden ble pasientene bedt om å svare på hvilken metode de selv syntes ga mest effekt og hvilken slimfjerningsmetode de foretrakk.

 

Hosteteknikk bedre effekt?

Resultatene viser at halvparten av de seks testpasientene i gjennomsnitt fikk betydelig mer effekt av den spesifikke hosteteknikken som er utviklet for cystisk fibrose. Mer effekt fordi de fikk opp mer slim målt i antall gram, enn ved støt-teknikk. Studien viste også at halvparten i gjennomsnitt fikk opp mindre slim med den klassiske støt-teknikken enn med den spesifikke hosteteknikken. Da pasientene selv skulle rapportere hvilken metode de foretrakk, ga de uttrykk for at hosteteknikken var lettere å integrere i hverdagen. I artikkelen antydes det også at hosteteknikken kan være mindre slitsom for pasienten å utføre enn støt-teknikken.

 

Veien videre

Selv om dette er en veldig liten studie, er det interessante resultater som gir et godt grunnlag å bygge videre på. Artikkelforfatterne ser for seg at man bør gjøre flere og lengre studier; multisenterstudier, og med flere pasienter. Med langtidsstudier kan man undersøke mulige langtidseffekter av hosteteknikken, slik som lungeforverringer og betennelser, samt etterlevelse av behandlingsopplegget.

 

Bidragsytere

Forfattere på artikkelen er Sandra Gursli, NSCF; Leiv Sandvik, Oslo Centre for Biostatistics & Epidemiology (OCBE), Research Support Services, Oslo University Hospital; Egil Bakkeheim, NSCF; Bjørn Skrede, Lungemedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus, og Britt Stuge fra Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus. I tillegg har fysioterapeut Tonje Klætte fra Oslo universitetssykehus bidratt praktisk i studien. 

Les hele studieartikkelen Evaluation of a novel technique in airway clearance therapy – Specific Cough Technique (SCT) in cystic fibrosis: A pilot study of a series of N-of-1 randomised controlled trials 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen