Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
MontasjeBakteriofagerRapport AMHolm EBakkeheim

Bakteriofagbehandling for resistente CF-infeksjoner – status i Norge


behandling, medikamentnytt, fag og forskning
15.06.2021
Sharon Gibsztein og Jan Olav Reffhaug

I utlandet har mennesker med CF fått eksperimentell og personlig tilpasset bakteriofagbehandling for å redde livet. I april i år fikk statsminister Erna Solberg overlevert en helt ny rapport om bakteriofagbehandling fra en norsk ekspertgruppe. Hva er status for "fage-behandling" for CF i Norge? vi har snakket med Riksen-lege Are Martin Holm (øverst til høyre) og Egil Bakkeheim, leder ved CF-senteret (nederst til venstre).

 

Engelske Isabelle og amerikanske Paige har begge CF, og begge er blitt reddet av bakteriofagbehandling for sine multiresistente og livstruende infeksjoner. Finnes det muligheter for bakteriofagbehandling i Norge?

 

Antibiotikaresistens  – et økende problem

Antibiotikaresistens er et stadig økende problem verden over, og noe som er en velkjent utfordring i CF-sammenheng. Mennesker med CF slåss mot gjentatte og langvarige lungeinfeksjoner med ulike typer bakterier og patogener livet gjennom. Dette krever aggressiv, omfattende og gjentatte antibiotikabehandlinger. Disse gis gjerne som tabletter, inhalasjoner eller intravenøst – eller alle tre på én gang. Hos noen blir slike infeksjonene kroniske, og det er ikke uvanlig at mennesker med CF har alvorlig og ødeleggende lungeinfeksjon over mange tiår.

 

Resistensutvikling - hvorfor

Etter nødvendig og omfattende bruk av ulike typer antibiotika over mange år, vil noen mennesker med CF etter hvert som de blir eldre oppleve at de antibiotikaene som fungerte før, ikke lenger har effekt. Etter hvert som man prøver ut og «bruker opp» de ulike alternativene for virksom antibiotikabehandling, vil bakteriestammene man har bli multiresistente. Da blir det vanskelig å holde infeksjonene i sjakk fordi infeksjonene kan ta overhånd. Det blir veldig vanskelig å finne behandling som virker. Om man ikke får kontroll på infeksjonen med effektiv behandling, står pasienten i fare for å dø. Mennesker med CF kan få problemer med antibiotikaresistens både før og etter lungetransplantasjon.

 

Bakteriofager

Bakteriofager er en over 100 år gammel behandlingsmetode mot infeksjoner. Den ble lagt litt på hylla da antibiotikaen ble funnet opp, men overlevde som behandlingsform i Øst-Europa, gamle Sovjetunionen og i Frankrike. Nå som vi opplever mer og mer antibiotikaresistens verden over, er denne behandlingsformen blitt hentet frem igjen. Bakteriofager er virus som dreper bakterier uten å skape de samme problemene som antibiotika. Bakteriofager kalles også "fager". 

 

Isabelle og Paige – CF-ere som fikk bakteriofagbehandling

I de senere år har det blitt rapportert om flere tilfeller hvor bakteriofagbehandling er brukt ved livstruende infeksjoner ved CF, særlig hos lungetransplanterte.

Da lungetransplanterte Isabelle Holdaway i England fikk en kraftig infeksjon med multiresistente non-tuberkuløse bakterier (NTM), ble hun bare sendt hjem for å dø. Helsevesenet i England hadde ingenting å stille opp med. Via kontakter i USA fikk moren på plass en eksperimentell bakteriofag-cocktail som ble skreddersydd til Isabelles non-tuberkuløse bakterier, og som tok knekken på infeksjonen som var i ferd med å ta livet av henne. Isabelle overlevde.

Her kan du lese mer om Isabelle:

 

I 2018 ble amerikanske Paige Rogers alvorlig syk. Hun hadde en multiresistent lungeinfeksjon med den typiske CF-bakterien pseudomonas aeruginosa. Paige var ikke transplantert, men ble svært alvorlig syk. Faren kom i kontakt med doktor Chan ved Yale University. Doktor Chan fikk tilsendt noe av Paige sitt slim, og brukte så en måned på å finne bakteriofager som matchet, og laget en skreddersydd bakteriofag-cocktail som ga sterk effekt på akkurat Paige sine bakterier. Paige fikk blandingen som inhalasjon 20-60 min daglig. Det tok litt tid, men Paige ble bra, og i nettsaken fra Buzzfeed forteller hun at hun er tilbake i jobb og tenker på å få barn. Paige sin behandling var eksperimentell nødbehandling og fikk nødgodkjenning av FDA.

 

Høye ambisjoner for bakteriofagbehandling i Norge

I Norge har vi liten erfaring med bakteriofagbehandling. Den nye rapporten Virus mot bakterier Bakteriofager – en unik mulighet i kampen mot antibiotikaresistens kom i april i år. Den tverrfaglige gruppen bak rapporten ønsker å rette søkelyset mot nye behandlingsmetoder mot antibiotikaresistens. Gruppen mener at Norge bør bli verdensledende på bakeriofagbehandling. I Dagens medisin tror antibiotikaekspert professor Gunnar Skov Simonsen ved UiT at bakteriofager kan få rolle som alternativ til smalspektret antibiotika for kronikere.

I rapporten er bakterien pseudomonas aeruginosa (pseu.a) og/eller cystisk fibrose nevnt til sammen 6 ganger. Der kommer det også frem at ved cystisk fibrose møter bakteriofagene på en ekstra hindring, den såkalte biofilmen som pseu.a.-bakteriene har kapslet seg inn i. Biofilmen fungerer som et forsvarsverk mot alt som vil prøve å nå inn til bakteriene og drepe dem. Derfor må man gjerne bruke ikke én, men flere ulike bakteriofager, en cocktail, for å få has på pseu-a-bakterien - slik vi har sett at man gjorde hos blant annet engelske Isabelle og amerikanske Paige.

Verdens helseorgansiasjon, WHO, mener at resistenssituasjonen for pseudomonas aeruginosa er kritisk (kilde, side 36 i rapporten). WHO har derfor denne bakterien på plass nummer to på sin liste over bakterier det er svært viktig å finne nye behandlinger for.

Den norske rapporten forteller ellers at den eneste godkjente bakteriofagbehandlingen i Norge i dag er laget for fisk i oppdrettsanlegg.

 

Faktiske norske erfaringer

At den lungeinfeksjon man har, utvikler seg til å bli multiresistent, er den store skrekken for mennesker med CF. Spesielt gjelder dette for de med CF som er transplantert og som står på immundempende medisiner, og som kanskje har «brukt opp» det som er av aktuelle antibiotika.

Kunne bakteriofager vært et aktuelt behandlingsalternativ for norske CF-pasienter med slike infeksjoner? Vi har spurt Are Martin Holm, overlege ved Rikshospitalets lungeavdeling, hvilke erfaringer de har med bakteriofager.

Holm har fulgt med på utvikling av bakteriofagbehandling. Han er godt kjent med at dette i utlandet har vært gitt som eksperimentell behandling til lungetransplanterte for CF. Dette er pasienter som har slitt med bakterier som har høy grad av resistens mot vanlige antibiotikatyper. Også i Norge er CF det mest aktuelle området for bakteriofagbehandling, mener Holm. Det er fordi multiresistens er et såpass stort problem ved CF.

Holm forteller at de på Rikshospitalet ikke har prøvd slik behandling for CF-infeksjoner. Han har dog god kontakt med infeksjonsspesialist Saima Aslam ved University of San Diego i California. Aslam har vært med på å utvikle bakteriofagbehandling for CF, beskrevet i denne fagartikkelen og denne pasientfortellingen.

I Norge har Rikshospitalet etablert kontakt med et forskermiljø ved NTNU i Trondheim som har kompetanse på bakteriofager. De har allerede klart å utvikle en fagestamme som «tar» en sjelden bakterietype vi har sett på avdelingen, forteller Holm.

 

Godkjenninger og sånt

Men å ha fått frem riktig bakteriofagstamme er ikke den eneste utfordringen. Enten så vil bakteriofagbehandling måtte være skreddersydd som eksperimentell nødbehandling for en enkelt pasient, eller så må man få til kliniske utprøvinger med slik behandling.

I begge tilfeller møter man på store praktiske problemer rundt formelle krav og godkjenninger, ettersom alle nye behandlingsmetoder må innom Nye metoder. Vi i CF-miljøet vet godt hvor strenge krav myndighetene stiller til både studier, effektdokumentasjon og pris. I tillegg er slike godkjenningsprosesser meget krevende.

Den nye rapporten som ble levert til statsministeren peker på at bedre opplegg for formelle krav og godkjenninger en nødvendig forutsetning for bakteriofagutvikling i Norge.

Are Martin Holm, overlege ved Rikshospitalets lungeavdeling, sier det nok er et stykke frem til vi kan bruke bakteriofagbehandling i praksis her til lands.

Det er Egil Bakkeheim, leder ved Norsk senter for cystisk fibrose, enig i: - Bakteriofager er et aktuelt tema på alle internasjonale CF-konferanser, sist også på den europeiske CF-konferansen nå i juni. Men det er utfordringer med kliniske studier, og spesielt med det som trengs av formelle krav og godkjenninger, både i EU og i Norge. Dette ligger nok noen år frem i tid, mener Bakkeheim.

 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen