Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
MorguefileCOMalaljoggeskoutsnitt350px

Enkeltstående behandlingsdager kombinert med jobb


Rettigheter, Arbeid
25.11.2012
Sharon Gibsztein

Hvis du har en fast behandlingsdag i uken og behandlingen gjør det nødvendig at du ikke kan arbeide den dagen, kan du ha rett til sykepenger for enkeltstående behandlingsdager. Denne ordningen kan være aktuell for personer med cystisk fibrose. Ta det opp med din lege.
Illustrasjon: alal/morguefile.com

 

 

 

Denne teksten er laget for cfnorge.no av Birthe Christensen, sosialfaglig rådgiver, Norsk senter for cystisk fibrose.

 

Hva er enkeltstående behandlingsdager?
Her er fakta om behandlingsdager slik det står i NAV sin ”Veileder til utfylling og bruk av sykmeldingsblankett” sist oppdatert 01.07.2011 , side 3, Felt 4 Friskmeldingsplan:

 

”Enkeltstående behandlingsdager”

Når en person har en fast behandlingsdag i uken og behandlingen gjør det nødvendig at han ikke kan arbeide den dagen, kan han ha rett til sykepenger for enkeltstående behandlingsdager. For å unngå at sykepengeperioden løper slik den gjør med en gradert sykmelding, kan personen sykmeldes 100 % på de enkeltdagene behandlingen gis.

 

Hvis for eksempel en pasient skal ha behandling en dag per uke og legen sykmelder vedkommende 20 % i 14 dager, forbrukes 2 uker av sykepengeåret. Hvis legen derimot sykmelder på enkeltdager, vil vedkommende bare ha forbrukt 2 dager. Legen fyller ut antall behandlingsdager og behandlingsperiode på sykmeldingsskjemaet. Hvis legen vet hvilke datoer dette gjelder, kan han/hun skrive dem i sykemeldingsskjemaet, pkt 6.2

 

Et behandlingsopplegg med to eller flere behandlingsdager i uken skal imidlertid ses på som en sammenhengende sykmeldingsperiode, og det gis graderte sykepenger.”

 

 

Jeg vil spesielt gjøre oppmerksom på det siste avsnittet: ”….Et behandlingsopplegg med to eller flere behandlingsdager i uken skal imidlertid ses på som en sammenhengende sykmeldingsperiode, og det gis graderte sykepenger”. Dette er en ny tilføyelse som kan få betydning for personer med CF. Personer med CF har jo et behandlingsopplegg med daglig behandling livet ut, dvs et behandlingsopplegg med to eller flere behandlingsdager i uken. Jeg kjenner ikke til at noen har fått avslag på det grunnlaget per i dag, men vil gjerne høre om det hvis det er et problem. Ta gjerne kontakt med meg hvis du har behov for det, enten på telefon 23 01 55 90 eller per e-post i MinJournal. 

 

Ta kontakt med legen hvis du ønsker behandlingsdag
Det er legen som sykmelder deg på enkeltstående behandlingsdager, så kontakt din lege hvis dette er aktuelt for deg. Ta gjerne utskrift av denne informasjonen med til legen i tilfelle vedkommende ikke kjenner til ordningen.

 

Møt CF'ere som bruker behandlingsdag 

I CF-bladet 3/2012 har vi intervjuer med to CF-pasienter som bruker behandlingsdager.

 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen