Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
Skilt hap fortvilelse

CF-ungdom kritisk til psykolog-kutt


ungdom med CF, behandling, ungdomsrådet
07.06.2015
Synne Wiberg, Kristin Kjønnøy Slettvåg og Sharon Gibsztein

Psykologstillinger ved flere CF-behandlingssteder er kuttet ut. Det er ikke greit, synes NFCFs ungdomsråd. Illustrasjon: pixabay.com

 

Oppdatert 9. juni 2015.  

NFCFs ungdomsråd behandlet det manglende psykologtilbudet i sitt møte ved Opplærings- og årsmøtehelgen 17.- 19. april i år.

I årsrapporten fra Norsk senter for cystisk fibrose for 2014 står det at psykologressurs er nødvendig, men at et psykososialt klinisk tilbud sannsynligvis må løses i samarbeid med andre psykososiale fagmiljøer, les rapporten her

 

Behandlingsretningslinjer: CF-senter må ha CF-psykolog 

Internasjonale behandlingsretningslinjer fra European Cystic Fibrosis Society, ECFS, viser til at det må være psykolog tilsatt ved et CF-senter, se "Best practise" og "Cystic Fibrosis centre Framework". Se også retningslinjene for psykologiske aspekter ved CF, "Guiding principles on how to manage relevant psychological aspects within a CF team: Interdisciplinary approaches",  på ECFS egne sider.

Retningslinjer om psykolog for CF på norsk, side 14, fra Norsk senter for cystisk fibrose. I disse retningslinjene konkluderes det med at "...mener anbefalingene som er referert i dette dokumentet bør være et tilbud til for alle CF-pasienter i Norge".

 

Psykologmangel skyldes ressursmangel

NSCF-leder Olav-Trond Storrøsten forklarer at mangelen på egen CF-psykolog ved NSCF skyldes for trange budsjetter, og er eni g i at det er et behov for et klinisk psykologtilbud til alle med CF. Han føyer til at det også trengs forskning og fagutvikling innenfor psykososiale forhold omkring CF, og at NSCF er helt enige med NFCFs ungdomsråd i vurderingen av behovet.

 

Nytilsatt psykolog – men ikke bare for CF, og kun i Sør-øst

Selv om NSCF er helt enig i at det er et behov for psykolog, mener de også at det ikke er deres oppgave å tilby CF-psykologtjenester for alle landets CF-pasienter.

For Sør-øst er det nettopp opprettet en psykologstilling i 50 prosent ved seksjonen Psykosomatikk og CL. Ifølge Storrøsten vil denne psykologen få særskilt ansvar for barn og ungdom med CF fra Helseregion Sør-Øst. Psykologen vil etter hvert få mye kompetanse om CF, men samtidig være tilknyttet et høykompetent fagmiljø for kronisk syke barn og ungdom.

NSCF-lederen mener at det er en stor fordel at psykologen er tilknyttet et psykologisk fagmiljø. Etter alt å dømme vil det bli et samarbeid mellom denne psykologen og NSCF.

 

Voksne har ikke tilbud

De voksne med CF har per nå ikke noe tilbud om psykolog, og det finnes heller ikke et generelt tilbud om dette ved Oslo universitetssykehus. Storrøsten forteller at de har gitt beskjed om at det er et behov, og at de jobber for å stimulere til en løsning.

 

Psykolog må være et lavterskeltilbud

På vegne av NFCFs ungdomsråd sier ungdomsrådsrepresentant Synne Wiberg at de ikke synes dette er en god nok løsning. Vi er redd et slikt tilbud ikke vil være et lavterskeltilbud, og vi opplever at mange mennesker med CF ønsker muligheten for en konsultasjon med psykolog ved årskontroller, understreker hun. I samtale med en psykolog er det avgjørende at vedkommende har en forståelse for sykdommen og omfanget av den, uten en psykolog med spesifikk CF-kompetanse mister man mye av hensikten med tilbudet, poengterer Wiberg.

 

Spesielt viktig i ungdomsårene

Ungdomsrådet mener at psykologtilbudet er svært viktig, spesielt i ungdomsårene og ung-voksen alder når man tar over ansvaret for sin egen helse og behandling, og ønsker å starte et liv for seg selv. Slik situasjonen er i dag er vi redde for at pasientene ikke vil få den oppfølgingen de trenger. Vi ønsker å gjøre det klart for CF-senteret at vi ikke synes det er greit at senteret kutter ned på psykolog-tilbudet til CF-pasientene, sier Ungdomsrådet.  

 

NSCF beklager psykologmangelen 

Storrøsten beklager at NSCF ikke kan etablere noe psykologtilbud i nåværende situasjon.  I tillegg til mangelen på ressurser, forklarer han at det også er avhengig av senterets oppgaver fremover. NSCF-lederen antyder at en god løsning vil være at en eventuell psykolog knyttes opp mot samarbeidende avdeling ved Oslo universitetssykehus for en god faglig forankring.

Les hele uttalelsen fra NSCF-leder Olav-Trond Storrøsten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen