Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

CF-prisen 2012 går til Helge Michalsen


CF-prisen
21.04.2012
Sharon Gibsztein

HelgeMichalsenCFprisen2012Bergenlavopplautolevels

Helge Michalsen, overlege og fagrådsleder, ble tildelt CF-prisen 2012 under festmiddagen ved årets Opplæringsdag og årsmøte i Bergen. Michalsen har jobbet med CF siden 1975, og har vært helt sentral i oppbyggingen av CF-omsorgen i Norge.Bildet viser prismottageren i det han takker for utmerkelsen.(Foto: Kari Oliv Vedvik)


JURYENS BEGRUNNELSE FOR TILDELINGEN:

Helge Michalsen begynte ved Barneavdelingen Aker sykehus i 1975, og med på flyttelasset til Oslo var hans kone Bjørg og deres fire barn.Fokus på barn og foreldre som ressurser for sin egen helse og fremtid
Han hadde da i ett og halvt år vært ansatt ved Barneavdelingen ved Nordland Sentralsykehus i Bodø, denne ble ledet av overlege Helene Pande. Hun var som lege unikt opptatt av samspill og tilrettelegging for barn og foreldre under sykehusopphold, og ble en av mødrene til ”Rettigheter for barn på sykehus”. Hennes engasjement satte et sterkt faglig preg på avdelingens fagpersoner med et fokus på barn og foreldre som ressurser for sin egen helse og fremtid; særlig for barn med kroniske sykdommer og funksjonshemninger.Møtet med CF startet på Aker Sykehus
Barneavdeling ved Aker sykehus med nyfødt- og generell pediatri var nyåpnet da Helge kom dit, og den ble ledet av professor dr.med. Øystein Aagenæs som hadde jobbet i mange år på Barneklinikken ved Rikshospitalet. På Aker ble det skapt et barnemedisinsk fagmiljø preget av bredt tverrfaglig samarbeid internt og eksternt, og hvor interessen for å gi et best mulig tilbud til barn, søsken og foreldre var ledende. Diagnosegrupper som nyfødte, cystisk fibrose, diabetes, ulike gastrointestinale tilstander, habilitering m.fl. var i fokus, og dette medvirket til særskilt fagutvikling nasjonalt og internasjonalt blant leger, sykepleiere, ernæringsfysiologer, fysioterapeuter og sykehuslærerne.Den norske CF-omsorgens tre fedre
Dag Skyberg hadde i lengre tid utfordret universitetsavdelingene til å ta opp arbeidet med CF, Aagenæs tok utfordringen og det ble Helge Michalsen som fikk oppgaven med å lage et tilbud til CF ved Aker sykehus.Samarbeid med Frambu og Institutt for Blødere
Det ble tidlig etablert et samarbeid med Frambu Helsesenter om CF, initiert av Øystein Aagenæs og Kari Storhaug, tannlege ved Frambu, og Helge ble involvert i dette arbeidet. Ved Frambu Helsesenter ble det første familiekurs for CF arrangert i 1976 som et resultat av samarbeid mellom disse fagpersoner og institusjoner og med Dag Skyberg som en kraftfull pådriver.Uformell landsfunksjon for CF
Arbeidet med å lage et tilbud til CF ved Aker, medførte etter hvert at Barneavdelingen fikk en uformell landsfunksjon for CF. Det ble fremmet forslag til Helsedepartementet om styrking av CF-omsorgen i Norge ved å tilføre en overlegestilling til Barneavdelingen Aker sykehus, sterkt støttet av NFCF, og dette ble virkelighet - og Helge fikk denne stillingen.Fra barn til voksen
Da startet arbeidet med å inkludere lungemedisinsk avdeling ved Aker sykehus slik at de kunne ta over omsorgen for en etter hvert voksende gruppe av unge voksne med CF. Det var overlege Gunnar Hansen som påtok seg oppgaven med å ta hånd om voksne med CF, etter hvert overtok lungelege Ole Christen Haanæs. Behandlingstilbudet for CF ved Aker sykehus var sykehusopphold ved diagnose av CF, informasjon om sykdom og behandling, kontroller, utredning ved sykdomsprogresjon, sykehusbehandling med intravenøs antibiotika (2 uker x 4 pr år ved kronisk pseudomonasinfeksjon), alvorlig CF sykdom, og lindrende behandling for de som tapte kampen for liv og helse.Tillitsvekkende åpnehet, sterk fagkunnskap og gode samarbeidsevner
Helge Michalsen utmerket seg som barnelege med en sterk grunnleggende medisinsk kunnskap, løpende oppdatering av fagkunnskap og behandling, meget gode samarbeidsevner med tverrfaglig personell og en tillitsvekkende åpenhet overfor barn og foreldre; uansett diagnose og behandlingsbehov. Hans gode kliniske blikk og faglige trygghet kombinert med det gode smil og lune latter gjorde han til en favoritt blant barn, foreldre og kollegaer.Tverrfaglig team
Sammen med Aagenæs arbeidet Helge for å etablere et tverrfaglig CF-team ved Aker, og sentralt i dette ble sykepleier Ellen Julie Hunstad, barnelege Olav-Trond Storrøsten og sosialmedisinsk seksjon ved Institutt for Blødere (IFB) i tillegg til andre spesialister ved Aker sykehus (fysioterapeuter, ernæringsfysiologer, bakteriologer m.v.)Familiekurs
Som fagansvarlig CF-lege hadde Helge funksjonen som tilsynslege ved Sos.med. seksjon for CF ved IFB fra 1980 og så lenge han jobbet ved Aker. Det medførte bl.a. oppgaven med å arrangere årlige familiekurs for CF ved Frambu Helsesenter. Han kom inn i fagrådet for den nystartede Norsk forening for cystisk fibrose, og har til sammen sittet over 30 år i fagrådet (over 25 år som leder). Helge sto for den første kartlegging av personer med CF i Norge, et ”CF-register” som ble oppdatert årlig i samarbeid med CF-leger ved barneavdelinger i Norge. Det ble også satt i gang arbeid med å utforme anbefalinger for behandling og oppfølging av CF i Norge. Den første CF-permen kom ca. 1980 og var nesten 100% Helges verk, med årene fikk han hjelp av stadig flere fagpersoner til å utvide og oppdatere CF-permen.Forskningsmiljø
Ved barneavdelingen var det et aktivt forskningsmiljø, og det medførte forskningsprosjekter for CF i samarbeid med Bakteriologisk avdeling på Aker, Rikshospitalet, Sunnås sykehus, norske og nordiske CF-kollegaer og internasjonale multisenterprosjekter. Helge sørget for at penger tjent ved forskningsdeltakelse skulle komme fagmiljøet tilgode, og det gav andre leger, sykepleiere, sosionomer og ernæringsfysiologer mulighet til å delta på internasjonale CF-konferanser.


CF-Norden og den europeiske CF-konferansen i Oslo
Helge arrangerte det første CF-Norden tidlig på 1980-tallet, det første møtet var med deltakelse for både fagfolk og legfolk fra hele Skandinavia. I 1987 hadde Helge ansvar for den Europeiske CF-konferansen som ble holdt en regntung og kald juniuke i Oslo. Denne konferansen var, i god Aker-ånd, den første hvor alle aktuelle yrkesgrupper deltok på lik linje med legene. Helge er kasserer i styret for Stiftelsen forskningsfondet for cystisk fibrose som på hans initiativ ble opprettet med overskuddet fra denne konferansen.Spre informasjon - og si det vanskelige høyt
Familiekursene på Frambu var et krevende og inspirerende samarbeid mellom Frambu ved tannlege Kari Storhaug og overlege/genetiker Arvid Heiberg, barneavd på Aker ved Helge, sykehuslærer Kirsti Lauvås og sykepleier Ellen Julie Hunstad, og sosionomene Stein Follerås (IFB) og Anne Mette Aralt. Personer med CF var stort sett barn og ungdom, og deres helsetilstand var preget av alvorlig lungesykdom, hyppige infeksjoner og underernæring. Behandlingsbehovet var enormt, bekymrede foreldre og redde søsken. Noen få voksne med CF deltok alene eller sammen med partner og/eller barn! Sosiale rettigheter og stønader ved CF var for mange familier nesten ukjent, det samme gjaldt for temaet hygiene og smittevern ved daglig behandling og bruk av inhalasjonsutstyr, tåketelt og luftfuktere.


Informasjon om diagnose, behandling og prognose var et vanskelig tema, og den ordinære samtalen med barn med CF og søsken under Frambukursene ble "overvåket" av medlemmer i foreningen, og samtalen ble stoppet man kom inn på temaer som alvorlig sykdom og død. Men ungdommene presset selv på, og for Helge var det er personlig påkjenning å ta utfordringen om å snakke med dem om døden. Som respons fikk han ros for at han kom dem i møte.Fra Aker til Sørlandet
I 1994 forlot han Barneavdelingen Aker sykehus, og flyttet med sin familie ned til Sørlandet som overlege ved Barneavdelingen i Arendal. De første årene i samarbeid overlege Dag Skyberg; også en CF-overlege. De siste årene har han trappet forsiktig ned, men slipper ikke taket ennå. Han har også vært medlem av rådet for Norsk senter for cystisk fibrose.Fagrådet og CF-info
De siste årene har Helge igjen vært leder av NFCF fagråd, og var pådriver for revisjon av "CF-permen" som i oppdatert versjon er lagt ut som "CF-info" på hjemmesiden til www.cfnorge.no. Han viser fortsatt sin unike interesse for at leg og lærd innen CF-omsorgen skal samarbeide til beste for barn, ungdom og voksne med CF i Norge.Prisvinneren er æresmedlem i NFCF, er en frisk og rask legepensjonist.

EN VERDIG KANDIDAT TIL CF-PRISEN 2012 - vi gratulerer!Relevante saker fra cfnorge.no:

Opplæringsdag og årsmøte i Bergen 2012

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen