Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
640.jpg

Forslag til ny uførereform lansert


Organisasjonen, Interessepolitikk
01.06.2011
Sharon Gibsztein

Fredag 27. mai ble forslaget til ny uførereform presentert. Hovedbudskapet var at det skal være lettere å veksle mellom å være i helt eller delvis arbeid og hel eller delvis uførestønad. Samtidig blir fribeløpet vesentlig redusert.
På en egen pressebriefing for pasientorganisasjoner presenterte saksordfører Tove L Brandvik (bildet) forslaget til Uførepensjon II i korte trekk.Blir skattepliktig

I den nye ordningen legges det opp til at uførestønaden blir skattepliktig. For at dette ikke skal føre til en lavere ytelse, legges det opp til å kompensere for skattetrekket ved å øke uførestønaden. Myndighetenes beregninger legger opp til at man skal ende opp med like mye etter skatt som man i dag får i den skattefrie uførepensjonen. Ett av myndighetenes kronargumenter for å gjøre det slik, er at de som mottar lavest uførestønad på denne måten vil komme høyt nok i inntekt til å kunne nyte godt at flere ulike skattefradrag. De fleste skattefradrag krever at man har inntekt utover en minimumsgrense.Enklere å veksle mellom jobb og uføreytelse

I det nye forslaget vil man være opptatt av inntektsevne, i motsetning til dagens fokus på arbeidsevne.

Et vesentlig element i det nye forslaget er derfor at avkortningsordningen blir smidigere og at det skal være lettere for en uføretrygdet å veksle mellom jobb og pensjon. Det vil ikke være en grense for hvor mye en uføretrygdet kan jobbe, og dagens terskelproblem skal fjernes. I dag er det slik at om du jobber for mer enn 1 G – om det så bare er én krone, inndras hele det fribeløpet du har tjent, og hele uføretrygden revurderes fra grunnen av – og du må søke om uføretrygd på nytt.

Denne ordningen skaper redsel og utrygghet, og fører til at folk ikke tør å jobbe i de periodene og den utstrekning som de faktisk kan ha helse til utenom dårlige perioder. I den nye ordningen skal det bli lettere å kombinere uføreytelsen med jobb, dette fordi myndighetene ønsker at flest mulig skal være i jobb, og det legges opp til en gradvis avkortning når man går over fribeløpet. Saksordfører Brandvik poengterte også at risikoen for å miste retten til uføreytelse ved overskridelse av fribeløpet fjernes.


I dagens ordning må man vente ett år etter innvilget uføretrygd før man kan begynne å jobbe. Dette gjøres om slik at man kan være i jobb fra dag 1 av innvilget uføreytelse.

Med en cystisk fibrose-diagnose får man ekstra pensjonspoeng på 3,5 per år, dette kalles for tillegg  for ung ufør. Dette føres videre uten endringer.Fribeløpet reduseres kraftig

Fribeløpet, som i dag er 1G (nærmere 80 000 kroner) reduseres til 0,4G for de som trer inn i den nye uføreordningen etter at den er satt i verk. For de som har uføreytelse i dag, vil det bli en overgangsordning med noen års varighet hvor fribeløpet vil være noe større, men likevel godt under 1G.
Levealdersjustering

Det har vært mye diskusjon i forhold til at uførestønaden skal levealdersjusteres. Det nye forslaget legger opp til en levealdersreduksjon på omtrent halvparten av hva ”vanlige” alderspensjonister vil få.


Mye er uvisst
Det nye forslaget er komplisert materiale, og det som er presentert her, er bare hovedpunktene. Hvordan disse tiltakene vil slå ut i kroner og øre for uføre alderspensjonister vet man per i dag alt for lite om, og myndighetene har heller ingen gode prognoser for dette. De henviser til at dette vil man få kunnskap om rundt 2015-18.

FFO misfornøyde
-
Vi er helt sikre på at Regjeringens forslag om innstramminger i fribeløpet vil føre til betydelig inntektstap for svært mange uførepensjonister som i dag har en viss arbeidslivsdeltakelse. I tillegg frykter vi at det nye systemet er utformet på en slik måte at det i praksis vil gi mindre arbeidslivsdeltakelse fra uføres side enn i dag, sier assisterende generalsekretær i FFO Jarl Ovesen på FFOs nettsider

NFCF på linje med FFO
NFCFs leder Ann Iren Kjønnøy sier at det er for tidlig å komme med en omfattende uttalelse, og at NFCF vil sette seg grundig inn i saken i løpet av høsten. På grunnlag av informasjon hun har plukket opp i mediene de siste dagene, sier Kjønnøy likevel at hun støtter FFOs kritikk av at fribeløpet er redusert så kraftig. Samtidig ser hun positivt på at uføreytelsen blir mer fleksibel og at det innføres gradvise overganger. Hun understreker like fullt at NFCF spesielt må sette seg inn i tallmaterialet i forslaget for å få den fulle oversikt over hva reformen innebærer.


Savner informasjon om CF’eres yrkesutøvelse og økonomi
 - Dessverre har vi – i motsetning til Danmark og Sverige – ingen informasjon om inntekstforholdene i den voksne CF-populasjonen i Norge. Dette er et savn, og mangelen på denne type informasjon gjør det vanskelig for NFCF å fremme den voksne CF-populasjonens trygdeøkonomiske interesser. På dette området trengs mer forskning, sier Kjønnøy.


Hun understreker likevel;
 - Vi skal gjøre vårt beste for å legge frem vår vurdering av det nye forslaget til uførereform ut fra den informasjonen vi faktisk har og kan skaffe oss. Det skal bli spennende å se hvordan forslaget ser ut når det behandles ferdig i Stortinget før jul.

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen