Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
syktbarn2

FFO ønsker pleiepenger utover 18 års alder


Organisasjonen, Interessepolitikk
10.08.2012
Sharon Gibsztein

FFO mener at Kaasautvalgets beskrivelser av foreldres omsorgssituasjon er for overfladisk. Samtidig støtter FFO utvalgets forslag om å utvide pleiepengeordningen og å gi omsorgsgivere bedre permisjonsrettigheter i arbeidsmiljøloven.

 

Kaasautvalgets intensjon er å å særlig ivareta familier med barn med stort omsorgsbehov, og tilrettelegge for økt mulighet for å kombinere lønnet arbeid med omsorgsoppgaver hjemme. Utvalgets forslag kan man finne i NOU 2011: 17 Når sant skal sies om pårørendeomsorg – Fra usynlig til verdsatt og inkludert.


FFO har mottatt svært mange reaksjoner på at familiers omsorgssituasjon er overfladisk beskrevet i rappporten. Organisasjonen mener også at forslagene i rapporten ikke bedrer situasjonen til foreldre med kronisk syke og funksjonshemmede barn.

FFO har følgende forslag i sitt høringssvar til rapporten:

- FFO støtter at pleiepengeordningen utvides til å gjelde varig sykdom.

- FFO mener at pleiepenger ved varig sykdom bør kunne gis med inntil 100 prosent.

- FFO mener at pleiepenger må kunne ytes utover aldersgrensen på 18 år.

- FFO støtter ikke forslaget om en ny omsorgsstønad.

- FFO mener at dagens hjelpestønadsordning må bestå.

- FFO mener at omsorgslønnsordningen må styrkes gjennom at den rettighetsfestes i folketrygdloven og får nasjonale satser. Mottakere av omsorgslønn må få rett til vikar, og omfattes av kommunens ulykkesforsikring.

- FFO mener pårørende til barn med sjeldne tilstander og sammensatte hjelpebehov fortsatt må få opplæring fra spesialisthelsetjenesten og nasjonale kompetansesentra.

- FFO støtter forslaget om at pårørende som yter omsorg får utvidede permisjonsrettigheter i arbeidsmiljøloven.

 

Frist for høringssvar er 15. august i år.

 

Mer fra cfnorge.no om økonomisk støtte ved barns sykdom:
Må bli lettere å få pleiepenger
CF-info: Rettigheter

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen