Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

Statlig trainee-program en suksess


Å leve med CF, Voksen med CF
30.09.2009
Sharon Gibsztein

400.jpg

De siste årene har mennesker med nedsatt funksjonsevne kunnet skaffe seg arbeidserfaring ved å være med i et statlig trainee-program. Erfaringene fra programmet viser at organisatorisk tilrettelegging er viktigere enn fysisk tilrettelegging i de fleste tilfeller. Dette viser en Fafo-rapport som har evaluert trainee-programmet. Les mer om personlige erfaringer med dette programmet i neste CF-blad.

 

Oppdatert oktober 2013

 

Det statlige traineeprogrammet har vært rettet mot mennesker med redusert funksjonsevne og med høyere utdanning. Traineene har vært tilsatt på direktorats- og departementsnivå, og hensikten med traineeprogrammet har vært å gi mennesker med redusert funksjonsevne mulighet til å skaffe seg arbeidspraksis og erfaring for derigjennom å få en bedre CV.

 

Fokus på kompetanse, ikke på funksjonsevne

Funnene i rapporten viser at det er svært viktig at det er godt samsvar mellom traineens kompetanse og avdelingens arbeidsoppgaver for at ansettelsesforholdet skal være positivt for både arbeidsgiver og trainee. Et annet funn er at traineene i de fleste tilfellene valgte å ikke flagge sin type reduserte funksjonsevne tydelig overfor linjeleder og kolleger, og at dette i noen tilfeller førte til dårlige erfaringer. Årsaken til at traineene ikke flagget sin reduserte funksjonsevne, var at de i størst mulig grad ønsket fokus på faglig kompetanse og jobben de skulle gjøre. Underkommuniseringen av funksjonsnedsettelsen førte i noen tilfeller til dårlig tilrettelegging for den enkelte. Dette viser at det å ønske fokus kun på faglig kompetanse og ikke på funksjonsnedsettelsen, ikke bare er positivt.

For de fleste traineene var mulighet til å jobbe redusert eller å ha hjemmekontor mer sentrale tilpasninger enn behovet for fysisk tilrettelegging.

Det har ikke vært et mål at traineene skulle gå over i ordinær stilling i statsforvaltningen etter traineeperioden. Traineeperioden har vært på ett år, og hver trainee har hatt sin egen mentor, deltatt på samlinger og fått flere timer med karriererådgivning. Dette har gitt traineene verdifull kunnskap om seg selv og egne evner og muligheter.

 

Lære opp statsforvaltningen

Traineeprogrammet har også hatt som mål å gi statsforvaltningen mer erfaring og kunnskap om det å ansette mennesker med redusert funksjonsevne. Intensjonen er at programmet kan bidra til at statsforvaltningen kommer nærmere sitt mål om at fem prosent av alle ansatte i statsforvaltningen skal være mennesker med redusert funksjonsevne.

 

Les mer i CF-bladet 3-2009

I CF-bladet 3-2009 hadde vi et intervju med en person med CF som hadde deltatt i programmet. Vedkommende fortalte at det var  et bra program, som var å anbefale. 

 

FFO ønsker flere slike prosjekter

FFO er svært positive til traineeprogrammet, og ønsker at det bevilges midler til tilsvarende prosjekter på alle forvaltningsnivåer; kommunalt, fylkeskommunalt og statlig nivå, slik at flere mennesker med redusert funksjonsevne får mulighet til å komme i arbeid.

Les om prosjektet, funnene og rapporten på Helsedirektoratets sider .

 

 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen