Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
doctor 4229348 1280 PCDforsker

PCD og antibiotika - en viktig studie


pcd, behandling
04.06.2020
Gea Restad

En ny studie viser effekten av antibiotikumet azitromycin for personer med PCD. Det er første gang at effekten av et antibiotikum har blitt studert i sammenheng med PCD.

 

Resultatene viser at behandlingen virkelig kan anbefales for å bedre både lungefunksjon og livskvalitet på lang sikt, så dette er noe å juble for! Studien ble publisert i Lancet respiratory medicin i mai 2020. 

Forebyggende behandling med azitromycin (markedsnavn Azitromax) hos personer med ulike lungesykdommer har de siste årene blitt mer vanlig. Selv uten forskning for at dette har hatt effekt hos personer med PCD, har det blitt benyttet med bakgrunn i forskning på for eksempel cystisk fibrose.

Denne aktuelle studien, Efficacy and safety of azithromycin maintenance therapy in primary ciliary dyskinesia (BESTCILIA): a multicentre, double-blind, randomised, placebo-controlled phase 3 trial, har vært et samarbeid mellom flere store PCD-sentre i Europa (Danmark, Tyskland, Nederland, Sveits og Storbritannia) og har vært en dobbel-blindet studie med en placebo-gruppe og en Azitromycin-gruppe. 90 deltakere ble inkludert i studien og ble utført i tidsrommet 2014-2017. 

 

Stor effekt

Resultatene etter 6 måneder viser en betydelig reduksjon i sykdomsepisoder hos gruppen som fikk azitromycin sammenliknet med placebogruppen. I tillegg viste spytt-prøvene som ble tatt på den avsluttende testrunden at antallet personer med bakterier i prøvematerialet var halvert i azitromycin-gruppen, sammenliknet med placebo-gruppen.

Siden studien kun varte i 6 måneder, ble det ikke observert store endringer i lungefunksjon eller livskvalitet. Likevel vil man kunne anta at en så stor forskjell på antall sykdomsepisoder og bakterieinfeksjoner vil ha effekt på både lungefunksjon og livskvalitet over en lengre periode enn 6 måneder. 

 

Lite fare resistensutvikling

Forskerne har også sett på farene ved økende antibiotikaresistens hos bakteriene ved langtidsbruk av azitromycin. Det fremkom ingen særlig økning i resistente bakterier hos den gruppen som fikk antibiotika tablettene. Det fremheves også at resistens mot denne typen antibiotika lett kunne fjernes ved bruk av annen type antibiotika, noe som underbygger den positive effekten av en forebyggende behandling.

 

 

 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen