Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
NorheimHoie Norheimrapporten11nov2014HOD

Norheimrapporten: Grupper med stort helsetap bør prioriteres


Interessepolitikk
12.11.2014

Norheimutvalget la i dag frem sin rapport med forslag til hvem som skal prioriteres i fremtidens norske helsevesen. Ett av forslagene er at diagnosegrupper med såkalt stort helsetap skal prioriteres. Cystisk fibrose er en slik gruppe. Foto: Helse- og omsorgsdepartementet.

 

Oppdatert 14. november 2014. 

Denne rapporten er basert på pressekonferansen i forbindelse med overleveringen av rapporten onsdag 12. november klokken 12.30, sendt via live streaming på Helse- og omsorgsdepartementet nettsider.

 

Forslag til 3 nye kriterier 

På pressekonferansen fortalte utvalgets leder Ole Fridhtjof Norheim at de foreslår tre nye prioriteringskriterier:

  1. Helsegevinst: Et tiltaks prioritet øker med forventet helsegevinst og annen relevant velferdsgevinst fra tiltaket
  2. Ressursbruk: Et tiltaks prioritet øker desto mindre ressurser det legger beslag på
  3. Helsetap: Et tiltaks prioritet øker med forventet helsetap over livsløpet hos den eller de som får helsegevinst

Hva er Norheimutvalget - les her om mandat og sammensetning

 

Prioritet ut fra hvor mange år du mister som følge av din sykdom

I forhold til helsetap foreslår Norheim-utvalget å skille på de som lider lite helsetap og de som lider stort helsetap. Helsetap er definert som det antallet år du taper som følge av din sykdom. Utgangspunktet er at et fullverdig liv er definert som å bli 80 år gammel.

 

Helsetapsgruppe 3 

Norheimutvalget legger opp til tre ulike helsetapsgrupper ut fra sykdommens alvorlighetsgrad og hvor mange leveår man taper på grunn av den aktuelle diagnosen. I helsetapsgruppe 3 ligger sykdommer som fører til 40 tapte leveår. Norheimutvalget mener at man skal være villig til å bruke mer penger på medisiner og behandling for sykdommer som er i helsetapsgruppe 3 enn for de som er i helsetapsgruppe 1 og 2.

 

Hva betyr forslagene for CF

Per nå er gjennomsnittlig levealder for CF rundt 40 år, og ut fra forslagene over kan det da se ut som om CF havner i helsetapsgruppe 3. Disse forslagene kan komme til å være svært relevante hvis de blir vedtatt. Kriteriene vil da regulere hvordan helsemyndighetene kan komme til å vurdere nye kostbare medisiner for CF i årene som kommer.

 

Fra rapport til helsepolitikk som berører CF’ere i hverdagen

Rapporten vil nå bli sendt ut på høring. NFCF vil lese rapporten nøye og vurdere om vi skal komme med en høringsuttalelse. Når alle berørte parter har kommet med sine høringssvar, vil helseminister Høie sende rapporten videre for behandling i Stortinget. Der vil politikerne bestemme hvilke tiltak de vil støtte, gjøre om på eller forkaste, og resultatet vil bli den nye norske prioriteringspolitikken i helsevesenet.

 

Viktig rapport for NFCF

For NFCF er Norheim-rapporten allerede nå et viktig dokument i forhold til det interessepolitiske arbeidet for tilgang til nye årsakskorrigerende presisjonsmedisiner for CF. NFCF vil også følge med på den nye legemiddelmeldingen som kommer til våren.

 

Hvor mye er samfunnet villig til å betale?

På pressekonferanse ble det ikke sagt noe om hva som skal være maksgrensen for hvor mye penger man vil bruke på medisiner og behandling for sykdommer i helsetapsgruppe 3. Om sjeldenhet sa Norheim at de ikke har dette med som selvstendig prioriteringskriterium fordi de mener at det inngår i de kriteriene de har satt opp.

 

Prioritering er krevende

Både utvalgsleder Norheim og brukerrepresentant Bjørnar Allgot fra Diabetesforbundet var opptatt av at prioritering fører til at noen får lavere prioritet. Helseminister Høie sa at prioritering foregår mange ganger hver eneste dag på sykehusene rundt om i landet.

 

Åpne prosesser, brukermedvirkning og klageadgang

Alle tre var enige om at prioriteringsprosesser må være åpne, og både Norheim og Algot la vekt på at det må være mer brukermedvirkning. Algot understreket at det må settes opp et system som gir brukerne adgang til å klage på vedtak om prioritering/nedprioritering av aktuell medisiner og behandling.

 

Denne rapporten er basert på pressekonferansen i forbindelse med overleveringen av rapporten onsdag 12. november 2014 klokken 12.30 (klikk på linken for opptak), sendt via live streaming på Helse- og omsorgsdepartementet nettsider.

 

Mer fra Helse- og omsorgsdepartementet nettsider:

   

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen