Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
MorguefilCOMpenywisetredokketasvarep250px

Manglende fokus på kronikeres behov i stortingsmelding27.05.2013
Sharon Gibsztein

Stortinget behandler nå en melding om morgendagens omsorg. FFO er bekymret over at meldingen ikke har fokus på omsorgsbehovene til kronisk syke og funksjonshemmede. Spesielt er FFO urolig for pårørende som tar seg av alvorlig syke barn.

 

I meldingen om morgendagens omsorg er det fokus på eldre, demente og mennesker med kortvarig omsorgsbehov. Mennesker med langvarig omsorgsbehov er ikke med i de fokusområdene regjeringen beskriver.

I et møte med Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget la FFO frem sine synspunkter på den aktuelle meldingen.

 

Kronikere med livslange behov 
Fagsjef Klette Låhne i FFO sier at:

- Mennesker som lever med en funksjonshemning eller kronisk sykdom gjennom et helt liv vil i framtiden ha behov for forutsigbare og trygge tjenester, av høy kvalitet og utført av kvalifisert og kompetent fagpersonell.

I nyhetsbrev fra FFO 16. mai blir det understreket at det er forskjell på de som trenger omsorgstjenester mot slutten av livet, og de som trenger omsorgstjenester gjennom et helt liv og ønsker å leve et aktivt og fullverdig liv.

”I høringen påpekte FFO at det er problematisk når hverdagsrehabilitering presenteres som en universell løsning. Nok en gang minnet vi om at det er stor forskjell på de som har behov for tjenester en periode mot slutten av livet, og de som har behov for tjenester gjennom et helt liv.

- Meldingen beskriver ikke tjenester til funksjonshemmede som lever, eller ønsker å leve aktive liv.

I stedet er det et ensidig fokus på hverdagsrehabilitering. Dette bekymrer FFO, sier Klette Låhne.”

Høringen det refereres til, er Kaasa-utvalgets NOU fra 2012, og FFOs høringsuttalelse til NOU’en.

 

Pårørendes situasjon må styrkes
I det aktuelle nyhetsbrevet setter FFO også fokus på at å avvikle hjelpestønaden er uheldig. Også ordningen med pleiepenger må styrkes:

”- Spesielt var vi (i FFOs høringsuttalelse til Kaasa-utvalgets NOU, red. anm.) kritisk til forslaget om å fjerne hjelpestønaden. Dette er en rettighet lovfestet i Folketrygden, som ikke kan erstattes med en ordning som er prisgitt kommunenes varierende skjønn og økonomi, bedyrer fagsjefen i FFO.

FFO mener at styrking av pårørendes situasjon må skje ved at det stilles krav til kommunene om å gi pårørende ordninger de allerede har plikt til å sørge for, som omsorgslønn, fungerende koordinerende enheter, ansvarlig koordinator, forpliktende individuelle planer, brukerstyrt personlig assistanse (BPA), avlastning og støttekontakt. ”

Les FFOs innspill til Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget her.

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen