Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
635.jpg

Behandlingshjelpemidler og smitte – OUS følger CF’s anbefalinger


Behandling, Oppfølging
20.05.2011
Sharon Gibsztein

Slim, bakterier og sopp finnes på innsiden av behandlingshjelpemidler, deriblant inhalasjonsapparater. Slike apparater representerer en smitterisiko både når de resirkuleres mellom pasienter og når de brukes over flere år av samme pasient uten regelmessig service og desinfeksjon. Pasienter med cystisk fibrose (CF) har derfor fått godkjent at de ikke skal få resirkulerte forstøverapparat. Nå føyer Bjørg Marit Andersen, hygieneoverlege ved OUS, seg til et budskap NFCF og CF-fagfolk har formidlet i en årrekke.

Foto: Ullevål Universitetssykehus

Oppdatert 29. september 2012

Andersen og to av hennes kolleger har åpnet og undersøkt apparater som brukes av lungepasienter. I apparatene fant de slim, bakterier og sopp forteller Andersen til ap.no.

Ap.no skriver at hygieneprofessoren refser håndteringen av utlånshjelpemidler, og at hun mener utstyret kan være livsfarlig.Ny studie: Smitteproblematikken ved behandlingshjelpemidler er kjent
Dette er helt i tråd med hva både norsk og internasjonalt CF-fagmiljø har påpekt siden 1990-tallet. I 1999 utformet fagrådet i pasientforeningen NFCF hygieneregler som gikk på at inhalasjonsapparater og annet behandlingsteknisk utstyr var personlig og ikke skulle deles med andre.

Klinisk sykepleiespesialist Ellen Julie Hunstad (bildet) er til daglig ansatt ved Norsk senter for cystisk fibrose, har jobbet med CF i mer enn 30 år, og var en av flere som var med på å utforme hygienereglene på 1990-tallet.

Denne våren har hun levert diplomstudien ”Behandlingshjelpemidler for hjemmeboende pasienter – foreligger det risiko for kryssmitte ved gjenbruk og resirkulering av medisinsk teknisk utstyr?”

I diplomstudien har Hunstad blant annet sett på hva internasjonal forskning sier om smitteoverføring fra behandlingshjelpemidler.

Den internasjonale litteraturen beskriver funn med kontaminering (smitte) av medisinsk teknisk utstyr for hjemmeboende pasienter. Den erfarne sykepleiespesialisten forteller også at man i den internasjonale medisinske litteraturen finner eksempler på kontaminering av medisinsk teknisk utstyr og kryssmitte mellom pasienter i sykehus, og at dette i noen tilfeller har hatt alvorlige og fatale utfall for pasienter.CF eneste gruppe som har tatt smitteproblematikken på alvor
NFCFs leder Ann Iren Kjønnøy bekrefter at NFCF lenge har vært opptatt av smitteoverføring i forbindelse med behandlingshjelpemidler:

- Risiko knyttet til smitteoverføring via hjelpemidler som inhalasjonsapparat har lenge vært en problemstilling NFCF har jobbet med. Et godt samarbeid mellom Norsk senter for cystisk fibrose (NSCF) og pasientforeningen har bidratt til at pasienter med Cystisk Fibrose nå er sikret nytt og ikke resirkulert utstyr.

Hunstad forteller til cfnorge.no at hun gjennom tett samarbeid med behandlingshjelpemiddelsentralen bidro til å igangsette en dialog i 2006 rundt behovet for nye rutiner rundt smittevern i forbindelse med utlevering og ettersyn på behandlingshjelpemidler for lungesyke, og da spesielt CF. Dialogen var grunnlaget for at Nasjonal veileder for behandlingshjelpemidler i spesialisthelsetjenesteni 2010 tok inn punktet:
 - En pasientgruppe har fått aksept for tilpasning til sine spesielle behov:

”Cystisk fibrose pasienter – skal ha nye, ikke resirkulerte apparater” .

Allerede på 1970- og 1980-tallet kunne helsepersonell som jobbet med CF, både i Norge og internasjonalt, påvise smitteoverføring via tekniske hjelpemidler. Fra rundt 1990-tallet ble det derfor praktisert at pasienter med CF kun skulle ha utlevert nye forstøverapparat.

NFCFs leder Ann Iren Kjønnøy bekrefter overfor cfnorge.no at den kompetansen Hunstad sitter på, er sentral:

 - Jeg er svært glad for at Ellen Hunstad som arbeider ved NSCF og som sitter i pasientforeningens fagråd har opparbeidet seg så stor kompetanse på dette området.Behov for formelle rutiner for teknisk utstyr
Hunstad påpeker at faren for smitte har betydning for ordningen med behandlingshjelpemidler. I Norge har vi ikke formalisert krav til rutiner for smittevern ved gjenbruk og resirkulering av medisinsk teknisk utstyr.

Til cfnorge.no sier diplomstudenten at for å redusere risiko for kryssmitte mellom pasienter bør man innen ordningen med behandlingshjelpemidler vurdere implementering av metoder for kvalitetssikker praksis og kontroll, og at dette etterleves.

Hunstads forslag til forbedret kvalitetssikring:

  • Rutiner for smittevern ved gjenbruk og resirkulering av medisinsk teknisk utstyr formaliseres
  • Verktøy for god logistikk av brukt utstyr implementeres
  • Søknadsskjema for utfyllende informasjon i forhold til diagnose, legemiddelbruk og smittevern utbedres,
  • Tildeling forenlig med tilsøkt behandlingshjelpemiddel sikres og opplæring for pasient og pårørende sikres.
  • Opplæring for pasient og pårørende sikres

NFCF-lederen, som selv er hygienesykepleier, mener at det har skjedd forbedringer de siste årene, men at rutinene likevel må bli bedre:

 - De senere årene er det skjedd en forbedring i måten Behandlingshjelpemidler håndterer utstyr mellom pasienter. Men det er enda mye å jobbe med for å få på plass sikre rutiner. Ikke minst gjelder dette regelmessig kontroll og ettersyn av utstyr som pasientene har i mange år. Et system for regelmessig innkalling til service med rengjøring og desinfeksjon er sterkt ønsket.
Sykehus slurver også

Det er ikke bare utenfor sykehus behandlingstekniske hjelpemidler kan være en alvorlig smittefare. NFCF kjenner til tilfeller på sykehus hvor samme apparat brukes av flere pasienter. Dette mener NFCF-leder Kjønnøy er totalt unødvendig:

 - Jeg har vanskelig for å forstå at enkelte sykehus fremdeles bruker disse bærbare inhalasjonsapparatene når pasientene er inneliggende. På sykehus har vi trykkluft i veggen og kan koble på nytt utstyr for hver pasient. Det er hygienemessig en mye sikrere måte å gi inhalasjonsmedisiner på.

Avslutningsvis understreker Kjønnøy at smittvernrutiner må være gode uansett hvor pasientbehandlingen foregår, og at dette også er viktig når behandlingen foregår hjemme.

 - Stadig mer pasientbehandling foregår hjemme. Da er det viktig at kunnskap om gode smittevernrutiner også blir en naturlig del av behandlingsopplegget. At pasientene får utstyr uten smittestoff er et absolutt krav. Vi er glade for at hygieneoverlege Bjørg Marit Andersen ved OUS bistår oss med å spre slik viktig informasjon til et større publikum.Aktuelle linker:

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen