Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

Skatt, forsikringer og personlig økonomi

Det er viktig å ha god oversikt over egen økonomi når man har helseutfordringer. Vær spesielt oppmerksom på skatt, forsikringer og vilkår for sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uførhet. 

 

Nedenstående tekst er utarbeidet på oppdrag for NFCF i 2015 av sosionomene Laila Engen og Bente Halvorsen Sæter ansatt ved Nordlandssykehuset. 

 

Veiledning

Dersom du får økonomiske problemer ta tidlig kontakt med ditt lokale NAV-kontor, banken din og/ eller sykehussosionom som kan veilede og hjelpe deg.

 

Økonomisk sosialhjelp

www.nav.no

Personer som ikke har penger til livsopphold og boutgifter kan ha krav på sosialhjelp. Det er utarbeidet veiledende statlige satser for stønad til livsopphold etter sosialtjenesteloven. Satsene kan variere fra kommune til kommune.

Søknad om sosialhjelp sendes ditt lokale NAV- kontor.

 

Skatt 

www.skattetaten.no Telefon 800 80 000

Dersom du får redusert inntekt, ta kontakt med Skatteetaten og søk om nytt skattekort.

Dersom du har lav inntekt for eksempel i perioder du mottar arbeidsavklaringspenger, kan du søke om skattebegrensning. I søknaden må du skrive hvorfor du har lav inntekt og hvilke konsekvenser det har for deg. Vanligvis søker man om skattebegrensning i forbindelse med at man leverer selvangivelse, men i prinsippet kan en klage eller anmode om ny behandling av likningene inntil 10 år tilbake. Det er helt unntaksvis at en får behandlet likningene 10 år tilbake på nytt, men 3 år tilbake er ikke uvanlig.

 

Forsikring

Vær varsom med å endre dine eksisterende forsikringsavtaler hvis du er blitt syk. Det kan være både vanskelig og dyrere å få tegnet forsikring hvis du er blitt syk. Skaff deg en oversikt over hvilke forsikringer du har. 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen