Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

Egenandeler, stønader, uførhet, ung ufør

Egenandeler tak 1 og 2, grunnstønad, hjelpestønad, uførhet, ung ufør, 

Nedenstående tekst er utarbeidet på oppdrag for NFCF i 2015 av sosionomene Laila Engen og Bente Halvorsen Sæter ansatt ved Nordlandssykehuset. 

 

Trygdeytelser til ekstrautgifter

Egenandeler

www.helfo.no

Når du har betalt godkjente egenandeler opp til en bestemt sum, får du frikort. Summen kalles egenandelstak. Barn under 16 år betaler ikke egenandeler.

Egenandelstak 1 gjelder for utgifter hos;

 • lege
 • psykolog
 • poliklinikk
 • legemidler og utstyr på blå resept
 • reise

Når du har nådd egenandelstaket, får du automatisk frikort tilsendt.

Egenandelstak 2 gjelder for utgifter ved;

 • fysioterapi
 • tannbehandling
 • rehabiliteringsopphold
 • behandlingsreiser til utlandet

Du må selv sende søknad og kvitteringer til HELFO. 

 

Grunnstønad

www.nav.no

Du kan ha rett til grunnstønad dersom du har nødvendige, løpende ekstrautgifter på grunn av sykdom. Grunnstønad er ikke ment å dekke alle ekstrautgifter i forbindelse med sykdom. Kun utgifter til drift av tekniske hjelpemidler, transport, hold av teksttelefon og i særlige tilfeller vanlig telefon, bruk av proteser, støttebandasjer og lignende, fordyret kosthold ved diett og slitasje på klær og sengetøy.

 • Transport:
  Personer som har CF med lungeaffeksjon og har problemer med å benytte offentlige transport, kan være berettiget til grunnstønad til drift av egen bil og/ eller bruk av drosje.
 • Fordyret kosthold ved diett:
  Personer som CF med mageaffeksjoner har f.o.m. 1 år t.o.m.14 år rett til grunnstønad sats 3. F.o.m. fylte 15 år har personer som har CF med mageaffeksjon rett til grunnstønad sats 4 til fordyret kosthold ved diett. Grunnstønad gis etter 6 satser.

 

Hjelpestønad

www.nav.no

Du kan få hjelpestønad dersom du har et særskilt behov for pleie og tilsyn på grunn av sykdom. Det er en forutsetning at du har et privat pleieforhold eller at hjelpestønaden setter deg i stand til å opprette et slikt privat pleieforhold. Når hjelpebehovet vurderes, vil det også legges vekt på behovet for stimulering, opplæring og trening som skjer i hjemmet. Hjelpebehovet må ha en varig karakter. Det må som hovedregel vare 2-3 år eller mer grunnet den medisinske tilstanden. Det kun en sats for personer over 18 år.

 

Uføretrygd

www.nav.no

For å ha rett til å få uføretrygd må du som hovedregel oppfylle disse vilkårene:

 • Du må være mellom 18 og 67 år.
 • Du må ha vært medlem av folketrygden i de siste tre årene før du ble ufør.
 • Sykdom og/eller skade må være hovedårsaken til at inntektsevnen din er nedsatt.
 • Hensiktsmessig behandling og arbeidsrettede tiltak må være gjennomført.
 • Inntektsevnen din må være varig nedsatt med minst 50 prosent på grunn av sykdom og/eller skade.

Mottar du arbeidsavklaringspenger på søknadstidspunktet er det tilstrekkelig at inntektsevnen din er varig nedsatt med minst 40 prosent.

Hva kan du få?

Uføretrygd skal sikre inntekt for personer som har fått sin inntektsevne varig nedsatt på grunn av sykdom eller skade.

Det er inntekten de siste årene før du ble syk eller skadet som brukes når NAV beregner uføretrygden din. Hvis du har hatt lav eller ingen inntekt, har du rett til en minsteytelse.

Du kan i tillegg til uføretrygd fra folketrygden ha rett til uføreytelse fra en tjenestepensjonsordning, som for eksempel Statens Pensjonskasse (SPK), Kommunal Landspensjonskasse (KLP) eller annen forsikring.

 

Ung og ufør - særregler

Ung ufør er den som er født ufør eller er blitt minst 50 prosent ufør før han/hun fylte 26 år. Hvis du er ung ufør kan du få en garantert tilleggsytelse etter særlige regler. Formålet med regelen er at unge uføre som har redusert mulighet til selv å tjene opp rettigheter med egen inntekt, skal sikres en garantert minsteytelse. Du kan få arbeidsavklaringspenger beregnet i henhold til reglene om unge uføre.

Du må selv fremme krav til NAV om å komme inn under reglene for unge uføre før du fyller 36 år. Legeerklæring må vedlegges.

 

Hva hvis du er mindre enn 50 prosent arbeidsufør?

Dersom arbeidsevnen din er redusert med mindre enn 50 prosent kan du som hovedregel ikke fremme krav om uføretrygd fra Folketrygden. Imidlertid kan du ha rett til uføreytelser fra den pensjonsordningen du er med i gjennom jobben din. Hvis du jobber i det offentlige er du kanskje medlem i Kommunale Landspensjonskasse www.klp.no eller Statens Pensjonskasse www.spk.no Både for offentlig og privat ansatte kan ha pensjonsforsikring i et forsikringsselskap. Du kan ha rett til for eksempel 20 prosent uføreytelse gjennom en slik pensjonsforsikring og fortsatt jobbe 80 prosent.

Undersøk hvilke pensjonsrettigheter du har gjennom tidligere og nåværende arbeidsgiver. Du må selv fremme søknader/ krav.

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen