Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

NAV-ordninger utdanning/rehab, arbeid, sykdom

På denne siden finner du informasjon om sykepenger, graderte sykepenger, arbeidsavklaringspenger (AAP), frittstående behandlingsdag, fritak for arbeidsgiveransvar ved sykepenger, feriepenger ved ytelser fra NAV.

Nedenstående tekst er utarbeidet på oppdrag for NFCF i 2015 av sosionomene Laila Engen og Bente Halvorsen Sæter ansatt ved Nordlandssykehuset. 

 

Sykepenger

www.nav.no

Sykepenger skal gi kompensasjon for bortfall av arbeidsinntekt for yrkesaktive medlemmer som er arbeidsuføre på grunn av sykdom eller skade.

Hvem kan få sykepenger?

  • Du må være arbeidsufør på grunn av funksjonsnedsettelse som klart skyldes egen sykdom eller skade
  • Du må ha vært i jobb i minst 4 uker
  • Du må tape pensjonsgivende inntekt på grunn av arbeidsuførheten. Det er et vilkår at inntektsgrunnlaget utgjør minst 50 prosent av Folketrygdens grunnbeløp. Denne inntektsgrensen gjelder ikke for sykepenger i arbeidsgiverperioden.

Dagpenger, foreldrepenger, omsorgspenger, opplæringspenger og pleiepenger gir også rett til sykepenger. Arbeidsuførheten kan dokumenteres med egenmelding eller erklæring fra lege, i noen tilfeller kiropraktor eller manuellterapeut.

Sykepengenes størrelse

Som arbeidstaker har du rett til sykepenger fra første sykefraværsdag. Sykepengegrunnlaget er den inntekten som sykepengene blir beregnet etter, det vil si gjennomsnittlig inntekt før du ble arbeidsufør, som regel de siste 4 ukene. Sykepengegrunnlaget kan ikke overstige 6 ganger grunnbeløpet i Folketrygden. Det gjelder egne regler for selvstendige næringsdrivende og frilansere.

Graderte sykepenger

Sykepengene kan graderes fra 100 % ned i 20 %.

Hvor lenge kan du være sykemeldt?

Ved sykemelding i ett år, opphører retten til sykepenger. Over en periode på 3 år kan du ta ut 248 sykepengedager utbetalt fra Folketrygden. Det er viktig å være klar over at man bruker opp sykepengerettighetene like fort om man er 100 % eller 20 % sykemeldt. Dersom du har vært 20 % sykemeldt i et år har du brukt opp sykepengerettighetene.

Sykemelding for enkeltstående behandlingsdager

Det er mulig å få sykemelding for enkeltstående behandlingsdager, pkt. 4.3 i sykemeldingsskjemaet, f. eks. hvis en skal til fysikalsk behandling og lege vurderer det er medisinsk nødvendig med sykemelding for å ha utbytte av behandlingen. Dersom en er sykemeldt en dag hver uke etter denne regelen har en i løpet av 1 år brukt 52 sykepengedager.

Opptjening av nye sykepengerettigheter

For igjen å få rett til sykepenger fra NAV, må du ha vært helt arbeidsfør i 26 uker etter at du fikk de siste sykepengene fra Folketrygden. Hvis du nærmer deg 26 uker og er usikker på om du har tjent opp nye sykepenger, kan det være lurt å ringe NAV på telefon 5555 3333 og få eksakt dato for når du har tjent opp nye sykepengerettigheter. Dersom du blir sykemeldt en dag før du har tjent opp nye rettigheter, bryter du perioden med opptjening til nye sykepenger. Du må da ha ytterligere 26 uker før du har tjent opp nye sykepengerettigheter. Regelverket er strengt på dette området.

Feriepenger

Har du mottatt sykepenger fra Folketrygden, vil du i slutten av mai året etter motta feriepenger av sykepengene. Det ytes feriepenger kun for de 48 første sykepengedagene i opptjeningsåret.

Unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger til en arbeidstaker med kronisk sykdom

Dersom en arbeidstaker har kronisk eller langvarig sykdom som medfører risiko for særlig stort sykefravær, kan arbeidstakeren selv eller arbeidsgiveren søke om at NAV dekker utgiftene til sykepenger i arbeidsgiverperioden.

 

Arbeidsavklaringspenger

www.nav.no

AAP skal sikre deg inntekt i perioder du på grunn av sykdom eller skade har behov for hjelp fra NAV for å komme i arbeid. Hjelpen kan bestå av arbeidsrettede tiltak, medisinsk behandling eller annen oppfølging fra NAV.

For å ha rett til AAP må arbeidsevnen din være redusert med minst 50 prosent.

Det må i hovedsak være sykdom, skade eller lyte som er årsaken til at du har redusert arbeidsevne. Det må være en viss utsikt til å forbedre arbeidsevnen, gjennom behandling, arbeidsrettede tiltak eller oppfølging fra NAV. Målet er at du skal klare å skaffe og beholde arbeid i løpet av perioden med AAP.

Det er ikke et krav at du mottar sykepenger eller andre ytelser fra NAV for å kunne søke om AAP. Hvis du har sykepenger og sykepengeåret er i ferd med å gå ut, må du selv søke om AAP hvis du fortsatt er syk. Du går ikke automatisk over på AAP.

Hvis du tidligere har mottatt AAP, kan du få AAP på nytt i inntil seks måneder hvis du blir syk igjen uten å ha tjent opp ny rett til sykepenger.  Du må som hovedregel ha vært medlem i folketrygden i minst tre år før du har rett på AAP. Har du vært arbeidsfør, er det nok at du har vært medlem i minst ett år før du søker. Det kan gjøres unntak.  Som hovedregel må du bo og oppholde deg i Norge for å ha rett på AAP.      

Du må være mellom 18 og 67 år.

Du må sende meldekort hver 14. dag, Men det er mulig å søke om fritak.

Du kan få AAP mens du gjennomfører aktiviteter for å komme i arbeid:

  • mens du er under medisinsk behandling
  • mens du gjennomfører arbeidsrettede tiltak
  • når du trapper opp arbeidsinnsatsen din etter sykdom (arbeidsutprøving)
  • mens NAV følger deg opp etter du har forsøkt behandling eller tiltak
  • mens du som student får medisinsk behandling for å komme tilbake til studiet, hvis du ikke har rett til sykestipend fra Lånekassen

 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen