Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
667.jpg

Ytelser i forbindelse med livets sluttfase


Rettigheter, Andre hjelpeordninger
09.10.2011
Sharon Gibsztein

Noen ganger går det galt, og et barn eller en voksen med CF er alvorlig syk og dør. Midt i tragedien kan det være greit å vite at man som pårørende kan ha krav på økonomisk støtte ved tapt arbeidsinntekt for å ta seg av den som er syk.

 
Etter gjeldene regler, kan følgende ytelser være aktuelle i en slik situasjon:

Pleiepenger
Pleiepenger i livets sluttfase (folketrygdlovens § 9-12) kan nå ytes til pårørende i inntil 60 dager. Pleiepengene kan tilbakebetales til 3 måneder før søknadsdato. Arbeidsmiljøloven gir rett til permisjon for arbeidstakere som mottar slike pleiepenger. Som pårørende regnes ektefelle/samboer/registrert partner, barn, barnebarn, foreldre, søsken og andre etter nærmere vurdering.

Her er mer om pleiepenger.


Omsorgspermisjon
Arbeidstakere har rett til permisjon i inntil 10 dager hvert kalenderår for å gi nødvendig omsorg til nære voksne familiemedlemmer, så som foreldre (steforeldre/fosterforeldre), ektefelle/ samboer/registrert partner og for funksjonshemmet eller kronisk sykt barn fra og med kalenderåret etter at barnet fylte 18 år. Det er ikke fastsatt krav til dokumentasjon, men omsorgen må være nødvendig i en særskilt situasjon. Det er ikke knyttet trygdeytelser til permisjonen. Permisjonen er hjemlet i Arbeidsmiljøloven § 12-10 nytt andre ledd.

Mer om denne permisjonsordningen finner du her.


Overgangsordninger for foreldre som trenger tid for å vende tilbake til arbeidslivet:

Pleiepenger
Foreldre som har mottatt 100% pleiepenger for alvorlig sykt barn (folketrygdlovens § 9-11) i minst 3 år, kan nå få pleiepenger i inntil 3 måneder etter barnets dødsfall. Mer om dette finner du
her.

Hjelpestønad
Foreldre som i minst tre år har mottatt forhøyet hjelpestønad gis rett til ytelsen i inntil tre måneder etter at behovet for tilsyn og pleie har opphørt fordi barnet dør. Mer om dette finner du her.


Disse ordningene gjelder selvfølgelig ikke bare for CF, men er aktuelle for alle som rammes av alvorlig sykdom med dødelig utgang, uavhengig av diagnose.

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen