Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

NFCF innfører lønnet styreleder


styret, organisasjonen, regionene
09.06.2016
Sharon Gibsztein

JorgenSeliussen

Forutsatt at det ekstraordinære årsmøtet 19. juni sier ja, vil NFCF fra 1. juli i år innføre lønnet styreleder. Lønnen finansieres delvis via mindre overføringer til NFCFs regioner. På samme EÅ skal ny leder og nye styremedlemmer stemmes inn. Bildet: Jørgen Seliussen, NFCFs økonomiansvarlige.

 

På det ordinære årsmøtet i april ble det kun valgt en settestyreleder, og kandidat til nestlederverv forelå ikke. Årsmøtet besluttet derfor at det skulle nedsettes en ny valgkomité og at det skulle avholdes et ekstraordinært årsmøte 19. juni klokken 20. Meld deg på innen 17. juni her.

NFCF har de senere år opplevd at det å være styreleder til tider krever en ekstraordinær innsats. På det ordinære årsmøtet 17. april ble det satt frem et forslag om å lønne leder i circa 15-20 % stilling. Finansieringen av dette vil blant annet føre til noe mindre overføring til regionene.

 

Forslag: 8000 kroner per måned

Det ble ikke votert over forslaget på årsmøtet i april, men den nye valgkomitéen oppfattet at forslaget hadde støtte i årsmøtet. Valgkomitéen har derfor i samråd med setteleder og økonomiansvarlig lagt til grunn at leder tilbys en lønn tilsvarende ca 15-20% stilling 1. juli 2016. For 2017 vil også arbeidsgiveravgift tilkomme lønnen.

Ny lederkandidat har fått presentert disse betingelsene, og kandidatens ja er betinget av at ekstraordinært årsmøte slutter seg til forslaget. Det vises til egen årsmøtesak om revidert budsjett for 2016.

 

Konsekvenser for regionene

Lønn til styreleder finansieres ved reduserte overføringer til regionene. Overføringene reduseres med til sammen kr. 38 000 i 2016. Regionene har til dels egne reserver og også muligheter til å skaffe egne inntekter. Det skal derfor ikke være nødvendig å avlyse arrangementer, men det er mulig det vil måtte bli endringer i oppholdslengde og standard – i hvert fall i år.

 

Underskuddsår

Som følge av ekstra utgifter til 40-årsmarkeringen på Opplærings- og årsmøtehelgen, og lavere inntekter enn i 2015, budsjetterer NFCF i år med et underskudd på kroner 121 500.

 

En mer komplisert verden

Den generelle samfunnsutviklingen går i retning av stadig mer rapportering og dokumentasjon, og det gjelder også frivillig sektor, som NFCF er en del av. Dermed stilles det også høyere krav til de som skal ha det endelige ansvaret, og det er også mye mer jobb enn tidligere.
For å ivareta NFCFs medlemmers interesser er det viktig at NFCF fremmer sine medlemmers behov, og brukermedvirkning er et viktig virkemiddel.

En oppdatert økonomisk godtgjørelse er et viktig grep. Da kan NFCF lettere få engasjerte og dyktige folk som har mulighet til å avsette det nødvendige antall timer for å ivareta styreledervervet i NFCF.

NFCFs økonomiansvarlig, Jørgen Seliussen, bildet, er opptatt av at avlønning kan gi NFCF stabilitet og bedre økonomi over tid:

 - Jeg tror at vi med denne løsningen vil få mer forutsigbarhet for foreningen. Det blir litt trangt i en periode, men om vi klarer å bygge opp inntektene fremover, så vil det kunne få oss tilbake på rett spor igjen.

 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen