Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
Stortinget Listhaug Kjerkol

Listhaugs tre spørsmål til helseminister Kjerkol


kaftrio, presisjonsmedisiner for cf, interessepolitikk
04.11.2021
Sharon Gibsztein

Sylvi Listhaug retter stadig nye spørsmål til helseminister Kjerkol for å få et bredt fokus på Kaftrio-saken.

 

Frps Sylvi Listhaug fortsetter å engasjere seg for Kaftrio-saken, og å få den nye regjeringen og helseministeren i tale. Nå i oktober har helseminister Kjerkol fått hele tre skriftlige spørsmål som belyser ulike vanskelige sider i Nye metoder og Kaftrio-prosessen:

 

Forhandlingsklima, priser og holdninger

I oktobermånedens tredje spørsmål setter Listhaug fokus på systemets vurdering av prisen for Kaftrio og indirekte hvordan dette påvirker norske myndigheters holdning til medisinen:

Mener helseministeren at fagdirektør i Helse Vest RHF, Baard-Christian Schem, bidrar til et konstruktivt forhandlingsklima når han omtaler kostnaden for en medisin som nå er til behandling i systemet for Nye metoder som «astronomisk», og betyr dette at det er norske myndigheters vurdering at Danmark, og andre europeiske land som allerede har tatt medisinen i bruk, har akseptert “astronomiske” priser?

I begrunnelsen viser Listhaug blant annet til TV2-innslag med CF-syke Christian Lawley, til at CF-gruppen kun teller i underkant av 400 pasienter. Les hele begrunnelsen i linken over.

Kjerkol svarer ved å omtale de menneskelige omkostningene ved at Kaftrio ikke er innført, men peker også på prisnivået og at forhandlingene ikke har ført frem så langt. Deretter oppsummerer hun, og peker også videre til den ventede evalueringen av Nye metoder:

Det blir ikke riktig å sammenligne norske helsemyndighetens betalingsvillhet med andre land, når vi ikke har innsyn i de prisene andre land oppnår i sine forhandlinger. Jeg deler representanten Listhaug sitt syn om at det er viktig å skape et godt forhandlingsklima mellom private og offentlige aktører som samhandler i system for Nye metoder. Det mener jeg fordrer åpenhet rundt utfordringene i forhandlingene og en saklig og faglig debatt. Det vil jeg legge til rette for i oppfølgingen av evalueringen av systemet for nye metoder som snart foreligger. 

Hele svaret finner du i linken over.

 

Tidsbruk og når får CF-miljøet svar?

I sitt andre spørsmål til den nye helseministeren, tar Listhaug opp tidsbruken i godkjenningen av Kaftrio, og når CF-pasientene kan forvente å få et svar:

Hva vil helseministeren gjøre for å sikre en rask saksbehandling av legemidlet Kaftrio og når kan pasienter med cystisk fibrose forvente at saken fremmes for beslutning?

Les hele begrunnelsen for spørsmålet i linken over.

I sitt svar er Kjerkol opptatt av en del av de formelle sidene i saken, men peker også på nødvendig samarbeid og ansvar, og den ventede evalueringsrapporten for Nye metoder:

Det er viktig at både leverandørene og aktørene i Nye metoder tar ansvar for å få på plass det nødvendige beslutningsgrunnlaget.

Departementet mottar om ikke lang tid evalueringen av Nye metoder. Dette vil danne et godt grunnlag for å videreutvikle systemet slik at det har nødvendig tillit, at saksbehandlingstiden går ned og at både brukere og fagfolk i tjenesten får en tydeligere stemme.

Hele svaret finner du i linken over.

 

De som bestemmer påvirkes av eget helseforetaks økonomi?

Hvem som tar beslutningene om nye medisiner, og de mange hattene i Nye metoder, er temaet for Listhaugs første spørsmål til helseminister Kjerkol: 

Er helseministeren enig i at vedtakene i Beslutningsforum om hvilke medisiner og behandlinger som skal bli tilgjengelig for norske pasienter må være frikoblet fra direktørene i de regionale helseforetakene?

Les hele begrunnelsen for spørsmålet i linken over.

I sitt svar forklarer Kjerkol hvordan Nye metoder er bygget opp og hvordan det er hjemlet i lov og forskrifter som Stortinget har vært med på å bestemme. Men hun sier også følgende;

Jeg deler stortingsrepresentanten engasjement for å sørge for at pasienter får rask tilgang til nye innovative behandlingsmetoder. Derfor påpeker vi i regjeringsplattformen at det skal legges frem en ny stortingsmelding om prioritering, som blant annet vil presentere regjeringens politikk også for innføring av persontilpasset medisin i helsetjenesten. Videre vil jeg bidra til at de ansvarlige aktørene iverksetter tiltak som kan redusere saksbehandlingstiden i Nye metoder, som ivaretar at pasienter og klinikere får en tydeligere stemme, og som bidrar til at systemet oppleves som mer transparent.

Hele svaret finner du i linken over.

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen