Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

Burkholderia cepacia complex

Denne artikkelen er en nyrevidert av Rune Tronstad, lege ved Haukeland universitetssykehus, og opprinnelig skrevet av overlege Birger Lærum ved Haukeland universitetssykehus. Artikkelen er en del av serien Bakterieskolen. Burkholderia cepacia complex kan opptre i lungene hos mennesker med CF. Denne artikkelen er kun ment som informasjon. Ta ALLTID kontakt med din lege ved behandlingsspørsmål.

 

Gå til orienteringsside om Bakterieskolen. 

 

Revidert oktober 2013 ved Rune Tronstad, NFCFs fagråd og overlege Haukeland universitetssykehus

Første utgave 2005 ved Birger Lærum, NFCFs fagråd og overlege Haukeland universitetssykehus

        

Generelt om Burkholderia cepacia complex (BCC)

Burkholderia cepacia complex (BCC) er en samlebetegnelse på en type gramnegative bakterier som kan infisere luftveiene til personer med cystisk fibrose. Av disse er B. cenocepacia og B.multivorans er de viktigste typene. Burkholderia-bakteriene trives i blant annet i fuktig jord og kloakk .

De er naturlig motstandsdyktige mot mange antibiotika og har evnen til raskt å utvide sin motstandsdyktighet. I likhet med pseudomonas-bakteriene kan burkholderia danne såkalt biofilm, en slags slimete kapsel som gjør bakterien utilgjengelig for antibiotika.

 

 

Konsekvenser av BCC-infeksjon hos CF-pasient

Burkholderia kan kolonisere luftveiene både i bihuler og lunger uten å gjøre skade. Man vil ikke merke noen endring av symptomer og bakterien oppdages ved rutinedyrkning av oppspytt. Bakterien kan forsvinne spontant fra luftveiene i minst 15% av tilfellene(1)

Infeksjoner med B. cenocepacia eller B. Multivorans er imidlertid forbundet med skade på lungevev, fall i lungefunksjon og dårligere leveutsikter. Slike infeksjoner gir symptomer lik de man får ved andre bakterier eller virus; økende hoste med slim og eventuelt redusert allmenntilstand med tung pust.

Forhold både ved den enkelte bakteriestamme og den enkelte pasient avgjør konsekvensene av en slik infeksjon. Det kan derfor være vanskelig tidlig i forløpet å forutse hvor alvorlig en burkholderia-infeksjon er.

Når burkholderia blir funnet i spyttprøver (eller andre prøver fra luftveiene) til personer med CF, vil man prøve å fjerne bakteriene med antibiotika gitt intravenøst, som inhalasjoner og eventuelt som tabletter.

I mer enn halvparten av tilfellene vil bakterien dukke opp igjen, og hos pasienter som har bakterien konstant må man må vurdere å gjenta behandling med regelmessige antibiotikakurer for å holde bakteriebelastningen i lungene på et lavt nivå.

 

 

Burkholderia og transplantasjon

CFere som har infeksjon med visse stammer av Burkholderia cenocepacia har så stor risiko for dårlig utfall etter lungetransplantasjon at de sannsynligvis ikke bør transplanteres (2). Infeksjoner med andre burkholderia-stammer kan være forenlige med tilbud om lungetransplantasjon.

 

Cepacia-syndromet

Cepacia-syndrometer en sjelden, men fryktet komplikasjon til burkholderia-infeksjoner. Det kjennetegnes av raskt utviklende ødeleggelse av lungevev, med tap av lungefunksjon og høy risiko for dødelig utfall. Flere organer kan være rammet og symptomene likner i starten en influensainfeksjon med feber, vond hals, økende hoste og tung pust. Behandling med antibiotika og immunmodulerende medikament synes å kunne stoppe cepacia-syndromet hos noen pasienter(3).

 

Forekomst av BCC hos CF-pasienter

Kronisk burkholderia finnes hos 2.5 % av norske CF pasienter, litt lavere enn i de europeiske CF-registrene. Forekomsten av Burkholderia cenocepacia-infeksjoner er på vei ned både i Europa og i USA, sannsynligvis pga av økt oppmerksomhet om og tiltak mot kryss-smitte mellom CF-pasienter.

 

Smittekilder og tiltak mot spredning av burkholderia 

BCC finnes i jordsmonnet, særlig rundt planterøtter, og i kloakk. Bakterien brukes i landbruk for å beskytte planter. Hvordan BCC smitter fra miljøet og til CF-pasienter er imidlertid ukjent(4). Burkholderia-bakterien kan overleve tørt i noen få timer og i en dråpe i et døgn. Den trives på fuktige overflater, for eksempel i en utslagsvask. Dette betyr at man på sykehusene må rengjøre grundig etter besøk av CF-pasienter. Videre bør oppspytt samles i papir og kastes i søppel i stedet for å skylles i vask (5).

På 1980 tallet påviste man smitte av burkholderia-stammer (særlig cenocepacia) mellom CF-pasienter og registerte at mange smittede fikk forverring av lungefunksjonen sin. Disse pasientene hadde hatt nærkontakt i forbindelse sommerleirer og lignende. Dette førte til fokus på smitteverntiltak, noe som sannsynligvis er en viktig årsak til nedgang i BCC- og pseudomonas-infeksjoner ved CF.

I Norge segregeres pasienter med burkholderia-infeksjoner . Det innebærer at pasienten ikke skal ligge på samme rom som andre CF-pasienter.Ved polikliniske kontroller kommer pasienten med BCC som den siste pasienten for dagen (eller på et eget rom)(5) .

 

Hvordan påvise burkholderia

Hyppig dyrkning av oppspytt fra CF-pasienter er en viktig måte å påvise bakterien tidlig, noe som sannsynligvis øker sjansen for å få fjernet den med antibiotika-kur.

 

Smittevern og hygienetiltak

1-meters regelen innebærer at to CF-pasienter anbefales (hovedsaklig) å holde minst en meters avstand, dette for å unngå å puste inn hverandres luftveisdråper (som kan inneholde BCC eller andre problematiske bakterier). Det anbefales at pasienter med BCC ikke deltar på samlinger for CF-pasienter der overnatting inngår.

Oppmerkshomhet på håndhygiene og «hostehygiene» er viktig for alle Cfere, deres familie, venner og behandlere. Se for øvrig «Hygieneråd ved CF»

Så langt finnes ingen brukbar vaksine mot burkholderia.

 

 

Behandling av burkholderia-infeksjoner 

Det hersker usikkerhet om hva som er optimal behandling for BCC-infeksjoner hos pasienter med cystisk fibrose, men bred enighet om at man bør prøve å fjerne bakterien når den er påvist(1). Behandlingsopplegget ligner mye på det opplegget man bruker for pseudomonas aeruginosa. På grunn av antibiotikaresistens er det behov for å bruke kombinasjon av 2-3 ulike antibiotika, veiledet av resistensmønsteret.. Antibiotikaen gis intravenøst over 2 uker og etterfulges av 3 måneder med inhalasjon av tobramycin. Et alternativ er at den intravenøse kuren etterfølges av 3 måneders kur med Bactrim-tabletter og inhalasjon av Fortum/ceftazidim(6).

 

Ved Norsk Senter for Cystisk Fibrose anbefaler man at pasienter som er kronisk koloniserte med burkholderia får et behandlingsopplegg med 4 årlige intravenøse antibiotikakurer, hver over 2 uker med minst to typer antibiotika. Det kan være grunn til å avvike fra dette regimet dersom burkholderia-bakterien som dyrkes ansees å være en «snill» art.

 

cfnorge.no informerer: Denne artikkelen er kun ment som informasjon. Ta ALLTID kontakt med din lege ved behandlingsspørsmål. cfnorge.no og/eller NFCF påtar seg ikke ansvar for feilaktig bruk av denne informasjonen. Artikkelteksten var oppdatert og korrekt ved siste revisjonsdato. Redigert og formgitt ved cfnorge.no.

 

 

Relevante saker fra cfnorge.no
Hva vet du om hjemmebehandling med intravenøs antibiotika?

 

Referanser:

  1. Can early Burkholderia cepacia complex infection in cystic fibrosis be eradicated with antibiotic therapy? Horsley et al.Frontiers in Cellular and Infection Micobiology ,Dec 2011 Vol 1 Art 18 1-7
  2. Lung transplantation for patients with cystic fibrosis and Burkholderia cepacia complex infection: a single-center experience. De Soyza et al.J Heart Lung Transplant. 2010 Dec;29(12):1395-404. doi: 10.1016/j.healun.2010.06.007. Epub 2010 Sep 1
  3. Succesfull treatment of cepacia syndrome with a combination of intravenous cyclosporin, antibiotics and oral corticosteroids. Gilchrist et al. Journal of Cystic Fibrosis 11(2012) 458-460
  4. Factors influencing acquisition of Burkholderia cepacia complex in patients with cystic fibrosis. Ramsay KA et al ,J Clin Microbiol 2013 Sep 18 (Epub)
  5. Infection control in cystic fibrosis: cohorting, cross-contamination, and the respiratory therapist. O’Malley CA et al,Resp Care 2009 May; 54 (5):641-57
  6. Cystisk Fibrose:. Antibiotikabehandling .  Ved overlege Bjørn Skrede ,NSCF,OUS.
  7.      http://www.oslo-universitetssykehus.no/fagfolk/temasider/Sider/antibiotikabehandling.aspx?blankMaster=true

 


Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon cfnorge.no er utviklet med støtte fra ExtraStiftelsen Mylan

Tilbake til toppen